Posebna naknada U svezi upita „A“ što se smatra transakcijom u smislu Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine br. 108/12., 144/12., 81/13., 112/13.; dalje u tekstu; Zakon), a vezano za plaćanje posebne naknade za troškove prouzročene vjerovniku dužnikovim zakašnjenjem s ispunjenjem novčane obveze u poslovnim transakcijama, nastavno odgovaramo; Prema članku 3. toč. 16. Zakona, poslovne transakcije jesu svaka dostava robe ili pružanje usluga za novčanu naknadu, između poduzetnika ili između poduzetnika i osoba javnog prava. Dakle, Zakon ne regulira odnose po (svim) ugovorima, već samo po poslovnim transakcijama. Rokovi ispunjenja odnose se samo na građevinske radove, robe i usluge, a ne i na druge ugovorne odnose (kao npr. zajam, najam, zakup i dr.). Posebna naknada je poštena naknada vjerovnicima zbog dužnikova zakašnjenja s plaćanjem i nužna je kako bi se spriječilo zakašnjenje s plaćanjem. Posebna naknada je fiksni iznos koji vjerovnik može ili ne mora naplatiti svome dužniku za svaki račun ili drugi odgovarajući zahtjev za plaćanje i na koji se ne plaća porez niti kamate. Pravo na posebnu naknadu ni na koji način ne umanjuje, ne ograničava niti isključuje pravo vjerovnika na naknadu štete ...