Na upit može li kupac - obveznik poreza na dohodak odbiti pretporez na temelju računa po kojem mu dobavljač odobrava casa sconto na neto iznos računa upućujući ga (pismeno ili usmeno) da prilikom plaćanja računa ustegne popust, te da ga pismeno izvijesti o točnom plaćenom iznosu bez posebno iskazanog poreza na dodanu vrijednost, a pravo na povrat pretporeza iskoristi u iznosu iskazanom na računu (neovisno o korištenom casa scontu), odgovaramo u nastavku. Prema odredbi čl. 8., st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od br. 47/95. do 73/00.) osnovica poreza na dodanu vrijednost je naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge. Naknadom se smatra sve ono što primatelj dobra ili usluga treba dati ili platiti za isporučena dobra ili obavljene usluge, osim poreza na dodanu vrijednost. U poreznu osnovicu ne ulaze sniženja cijene i popusti što se kupcu odobre u trenutku ispostavljanja računa, što je propisano čl. 8., st. 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Odredbom čl. 8., st. 3. istog Zakona propisano je, među ostalim, da ako se porezna osnovica promijeni naknadno zbog različitih vrsta popusta ili nemogućnosti naplate, poduzetnik koji je isporučio dobro ili obavio uslugu ...