Od društva "A" primili smo upit koji se odnosi na mogućnost neoporezive isplate terenskog dodatka radnicima toga društva koji će biti izaslani na rad u inozemstvo. U upitu je navedeno da društvo namjerava izaslati svoje radnike na rad u Saveznu Republiku Njemačku u trajanju do 183 dana te postavlja pitanje može li tim radnicima neoporezivo isplaćivati terenski dodatak. Nastavno odgovaramo. Odredbama članka 10. točka 9. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) propisano je da se porez na dohodak ne plaća na primitke radnika i fizičkih osoba iz članka 14. stavak 1. toga Zakona po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka odnosno plaće, do propisanih iznosa. Člankom 13. stavak 2. točka 16. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05., 96/06.) propisano je da se u skladu s člankom 10. točka 9. Zakona o porezu na dohodak, oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju iznosi što ih poslodavci isplaćuju svojim radnicima, a između ostalih ni terenski dodatak u inozemstvu do 250,00 kuna dnevno na ime pokrića troškova prehrane i drugih troškova radnika na terenu u inozemstvu, osim ...