Na upit društva D. V. V. d.o.o. u svezi s isplatom stipendije iznad 3.000,00 kuna mjesečno redovnom studentu, te koji poziv na broj odobrenja treba upisati na nalog za plaćanje poreza i prireza porezu na dohodak s osnove oporezive stipendije i da li se za tu svrhu podnosi odvojeni mjesečni ID obrazac ili se obračunani i uplaćeni porez i prirez porezu na dohodak iskazuje u zbirnom ID obrascu kojega poduzeće predaje za redovno uposlene djelatnike, u nastavku dajemo sljedeće mišljenje. 1. Člankom 7. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00., 150/02., 163/03. i 30/04.), propisano je na koje se sve primitke ne plaća porez na dohodak, pa prema čl. 7., st. 13. navedenoga Zakona i čl. 12., st. 3. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 140/03., 188/ 03. i 198/03.) plaćom se ne smatraju nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja te stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje na srednjim, višim i visokim školama te fakultetima do visine 1.500,00 kuna mjesečno. Stipendijom se smatra potpora učenicima i studentima za redovno školovanje, uz uvjet da ju učenik ili ...