Od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, primili smo upit u vezi s obračunom i plaćanjem poreza i prireza na dohodak pri isplati novčanih pomoći radnicima u skladu s odredbama čl. 62. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 3/02., 33/03., 42/03. i 182/03.) kojim je propisano da zaposlenik ima pravo na pomoć u slučaju: - bolovanja zaposlenika duljeg od 90 dana - jednom na godinu u visini jedne proračunske osnovice; - nastanka teške invalidnosti zaposlenika, djece ili supružnika zaposlenika - u visini jedne proračunske osnovice; - kupnje medicinskih pomagala i prijeko potrebnih lijekova za zaposlenika, dijete ili supružnika u visini stvarnih troškova, a najviše do jedne proračunske osnovice na godinu. Odredbama čl. 10. toč. 9. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) propisano je da se porez na dohodak ne plaća na primitke radnika i fizičkih osoba iz čl. 14. st. 1. ovoga Zakona po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće, do propisanih svota. Odredbama čl. 13. st. 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05.) propisano je da se primitci po ...