U svezi s upitom poreznog obveznika “M.” d.o.o. o načinu obračuna doprinosa, poreza i prireza na dohodak te kamata na plaće koje treba isplatiti zaposlenicima prema sudskim presudama, u nastavku odgovaramo: Člankom 33., st. 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00., 150/02. i 163/03.; u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava, obustavlja i uplaćuje poslodavac ili sam porezni obveznik. Člankom 18., st. 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 140/03., 188/03. i 198/03.; u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisano je da je poslodavac i isplatitelj dohotka koji ima obveze poslodavca obvezan obračunati, obustaviti i na propisani uplatni račun uplatiti predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada. Prema odredbama čl. 27. Pravilnika, dužnik poreza na dohodak je posloprimac. Člankom 27. Općeg poreznog zakona (Narodne novine br. 127/00., 86/01. i 150/02.) propisano je da tko je dužan obračunavati, obustavljati, uplaćivati i prijavljivati porez u ime i za račun druge osobe, solidarno jamči za taj dug. Prema tome, poslodavac je solidarni dužnik u postupku obračunavanja i plaćanja poreza na plaću. Obračunana razlika poreza i prireza na dohodak i obveznih doprinosa iz plaće za ...