Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske postavio je upit vezano uz isplate plaće u gotovu novcu odnosno mimo žiro –računa poreznih obveznika otvorenih kod ovlaštenih organizacija za poslove platnog prometa. Prema postavljenom upitu, navedeno znači da hrvatski građani plaću mogu primati i „na ruke“ odnosno putem tzv. Platnih vrećica te su stoga slobodni u izboru načina isplate plaće. Stoga se postavlja upit može li poslodavac zaposleniku koji se izjasni za isplatu plaće u gotovu novcu odbiti isplatu plaće na takav, pozitivnim propisima sukladan način isplate. Temeljem navedenog, u nastavku odgovaramo.

Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04. i 73/08., dalje: Zakon) u članku 14. stavku 1. točki 1. propisuje da se primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) smatraju svi primici koje poslodavac u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radniku po osnovi radnog odnosa, prema propisima koji uređuju radni odnos.

Prema članku 61. Zakona, tijela državne uprave i sudbene vlasti i druga državna tijela, tijela i službe jedinica lokalne samouprave i područne (regionalne) samouprave, zavodi, neprofitne organizacije, poduzetnici – pravne i fizičke osobe, obavljaju isplate primitaka koji se smatraju dohotkom obveznicima poreza na dohodak na žiro-račun kod ovlaštene organizacije ...