Na zaprimljeni upit gospođe "A" o tome trebaju li udruge koje izdaju članske iskaznice iskazivati svoj osobni identifikacijski broj i osobni identifikacijski broj svog člana na članskim iskaznicama, u nastavku odgovaramo. Članak 5. stavak 2. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine br. 60/08., dalje u tekstu: Zakon) propisuje da su korisnici osobnoga identifikacijskog broja oni koji osobne identifikacijske brojeve koriste za povezivanje podataka u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka, a to su: državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje se dijelom financiraju, izravno ili neizravno, iz sredstava proračuna ili kojima su osnivači, odnosno jedan od osnivača Republika Hrvatska, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe kojima su povjerene javne ovlasti. Člankom 5. stavak 3. Zakona propisano je da službena evidencija podrazumijeva evidenciju (registar, upisnik, popis, matice i ostale evidencije) o osobama i o imovini, imovinskim pravima i obvezama, koja je ustanovljena posebnim propisom, odnosno općim aktom korisnika broja. Prema članku 6. stavak 1. Zakona obveznici broja obvezni su koristiti dodijeljeni im osobni identifikacijski broj:  - na svim prijavama i ostalim podnescima kojima komuniciraju s korisnicima broja,  - na ispravama koje koriste u obavljanju ...