Odluka o gradskim porezima Grada Supetra objavljena je u Narodnim novinama br. 125/17., stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom glasniku Grada Supetra«, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak, koje stupaju na snagu 1. siječnja 2018. godine. Grad uvodi sljedeće poreze:
1. porez na potrošnju,
2. porez na kuće za odmor,
3. prirez porezu na dohodak. Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%. Porez na potrošnju plaća se po stopi 3% na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Grada. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.