Odluka o porezima Grada Daruvara objavljena je u Narodnim novinama br. 3/14., stupa na snagu 18. siječnja 2014.   Ovom Odlukom uvode se porezi Grada Daruvara te propisuju stope, visina i drugi odgovarajući elementi za njihov obračun i plaćanje.
Porezi Grada Daruvara su:
1. prirez porezu na dohodak
2. porez na potrošnju
3. porez na kuće za odmor
4. porez na tvrtku ili naziv
5. porez na korištenje javnih površina.   Prirez porezu na dohodak plaća se na području Grada Daruvara prema Zakonu o porezu na dohodak, Pravilniku o porezu na dohodak i prema ovoj Odluci. Prirez porezu na dohodak plaća se na sve vrste dohotka utvrđene Zakonom o porezu na dohodak. Porezni obveznik je fizička osoba koja ostvaruje dohodak i ima prebivalište ili uobičajeno boravište na području Grada Daruvara. Ako više fizičkih osoba zajednički ostvaruje dohodak, porezni obveznik je svaka fizička osoba zasebno i to za svoj udio u zajednički ostvarenom dohotku.
Osnovica prireza poreza na dohodak je porez na dohodak u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom o porezu ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.