Odluka o gradskim porezima i prirezu na dohodak Grada Biograda na Moru objavljena je u Narodnim novinama br. 153/14., primjenjuje se od 1. siječnja 2015.
  Grad uvodi i njemu pripadaju sljedeći porezi:
1. prirez porezu na dohodak,
2. porez na potrošnju,
3. porez na kuće za odmor,
4. porez na tvrtku ili naziv,
5. porez na korištenje javnih površina.

Prirez porezu na dohodak plaća se na području Grada sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak, te ovoj Odluci.
Prirez porezu na dohodak plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez na dohodak od kapitala, porez na dohodak od osiguranja i porez na dohodak od drugog dohotka.
Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak.
Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 12%.
Obveznik prireza porezu na dohodak je fizička osoba ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.