Poduzetnici su do 31. ožujka 2014. obvezni u FINA-u dostaviti godišnje financijske izvještaje za potrebe statistike. Godišnji financijski izvještaji se za potrebe statistike podnose na Obrascu GFI-POD.
Predaje se: bilanca, račun dobiti i gubitka i dodatni podatci, a dodatno i izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti predaju poduzetnici koji primjenjuju MSFI. U bilanci, računu dobiti i gubitka te dodatnim podatcima iznosi se upisuju u kunama bez lipa, za tekuću godinu (2013.) i prethodnu godinu (2012.).   Obveznici predaje su: društvo s ograničenom odgovornošću, dioničko društvo, javno trgovačko društvo, komanditno društvo, gospodarsko interesno udruženje, trgovac pojedinac, tuzemne poslovne jedinice nerezidenata, ustanova - obveznik poreza na dobit, zajednica ustanova ako je obveznik poreza na dobit i zadruga. Obveznici predaje su i obrtnik, slobodno zanimanje, obiteljsko gospodarstvo i privatna osoba samo ako su obveznici poreza na dobit, te druge osobe obveznici poreza na dobit.   Obrazac GFI-POD može se preuzeti na Internet stranicama FINA-e klikom miša ovdje.   Rok predaje godišnjih financijskih izvještaja za javnu objavu nije se mijenjao (30. lipnja 2014.), a naša obavijest o javnoj objavi ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.