Odredbama članka 2. stavak 1. točka 1a) Zakona o PDV-u (Narodne novine br. 47/95., 164/98. i 105/99.), propisano je da se PDV plaća na isporuke svih vrsta dobara (proizvoda, roba, novoizgrađenih građevina, opreme i sl.) i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koju poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti. U članku 8. stavak 1. Zakona propisano je da je osnovica PDV-a naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge. Naknadom se smatra sve ono što primatelj dobara ili usluga treba dati ili platiti za isporučena dobra i obavljene usluge, osim PDV-a. U poreznu osnovicu ne ulaze iznosi koje poduzetnik zaračuna, primi III izda u ime i za račun druge osobe, pa je u članku 51. stavak 10. Pravilnika o PDV-u (Narodne novine br. 60/96. do 112/99.), propisano da su to prolazne stavke. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu, koji je objavljen u Narodne novine br. 128/99., a stupio je na snagu 1. siječnja 2000., izmijenjen je članak 18. Zakona, tako što je propisano da cijena komunalne usluge može sadržavati i iznos za financiranje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području jedinice lokalne samouprave na ...