Prijelazne i završne odredbe iz NN 81/13.

 

Obratio nam se „A“ d.o.o. iz Sv. Nedjelje s pitanjem primjene Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi na ugovore sklopljene prije njegova stupanja na snagu, na koje nastavno odgovaramo; 1. Člankom 59. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine br. 81/13.), propisano da se odredbe Zakona ne primjenjuju na poslovne transakcije sklopljene prije stupanja Zakona na snagu ukoliko su isporuka robe ili pružanje usluge nastupili prije toga dana. Dakle, novi rokovi ispunjenja ali i posljedice za kašnjenje, primjenjuju se na poslovne transakcije sklopljene nakon 30.6.2013. kada su stupile na snagu izmjene Zakona ili na poslovne transakcije sklopljene ranije, a kod kojih isporuka robe ili usluga nastupa nakon tog datuma. Prema tome, ugovori koji su sklopljeni prije 30.6.2013., a kod kojih još nije došlo do izvršenja karakteristične činidbe, odnosno kod kojih nije isporučena roba ili izvršena usluga, ukoliko sadrže drugačije odredbe o rokovima ispunjenja novčane obveze, trebaju biti usklađeni sa Zakonom. 2. Vezano za upit koje elemente mora sadržavati Ugovor o robno trgovačkom kreditu za ...