Prema odredbi članka 7. stavak 4. Zakona o PDV-u (Narodne novine br. 47/95. do 73/00.) za primljene predujmove porezna obveza nastaje istekom obračunskog razdoblja u kojem su naplaćeni. Za primljene predujmove mora se ispostaviti račun prema članku 15. stavak 3. Zakona. Prema odredbi članka 78. stavak 1. Pravilnika o PDV-u (Narodne novine br. 60/96. do 109/00.), ispostavljeni račun za predujam je isprava u smislu i za potrebe Zakona o PDV-u. Pri isporuci dobra odnosno obavljenoj usluzi ispostavlja se račun u kojem se zaračunava cjelokupna isporuka dobra odnosno obavljena usluga, a račun za predujam se poništava (stornira). Kad se radi o primljenim predujmovima za usluge organiziranog boravka iz članka 10. točka h) Zakona, koje se oporezuju stopom od 0%, primatelj predujma odnosno izvršitelj usluge obvezan je na primljeni predujam obračunati porez po stopi od 0%, iako primjenom stope od 0% na poreznu osnovicu neće nastati konkretna porezna obveza. Stopa od 0% je stopa kao i bilo koja druga stopa te poduzetnici - porezni obveznici koji isporučuju dobra i usluge koje se oporezuju po stopi od 0% imaju sve druge obveze - izdavanje računa s obveznim sadržajem - propisanim u članku 15. stavku 3. Zakona ...