Obrt F. a. postavio nam je pitanja. 1. Može li se odbiti pretporez na osnovi računa koje pojedini dobavljači ispostavljaju s klauzulom da je račun ispisan na računalu pa je stoga pravovaljan bez žiga i potpisa? 2. Mogu li se gotovinski računi plaćeni obrtniku knjižiti u izdatke? Na postavljena pitanja odgovaramo u nastavku. 1. Odredbom čl. 15., st. 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od br. 47/95. do 73/00.) i čl. 75., st. 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od br. 60/96. do 198/03.) propisano je da račun mora sadržavati sljedeće podatke: mjesto izdavanja, broj i nadnevak, ime (naziv), adresu i matični broj ili jedinstveni matični broj građana (porezni broj poduzetnika), koji je isporučio dobra ili obavio usluge (prodavatelja), ime (naziv), adresu i porezni broj poduzetnika kome su isporučena dobra ili obavljene usluge (kupca), količinu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrstu i količinu obavljenih usluga, nadnevak isporuke dobara ili obavljenih usluga, iznos naknade (cijene) isporučenih dobara ili obavljenih usluga, razvrstane po poreznoj stopi, iznos poreza razvrstan po poreznoj stopi i zbrojni iznos naknade i poreza. Prema čl. 20., st. 10. Zakona o porezu na dodanu vrijednost pretporez ...