Napomena: ovaj tekst je pisan na temelju konačnog prijedloga Zakona.

Ovim izmjenama i dopunama Zakona propisuje se:
1. mjesto oporezivanja telekomunikacijskih usluga, usluga radijskog i televizijskog emitiranja i elektroničkih usluga koje se obavljaju osobama koje nisu porezni obveznici,
2. ukidanje obveze podnošenja konačnog obračuna PDV-a (Obrazac PDV-K),
3. odredbe o postupku oporezivanja PDV-om prema naplaćenim naknadama za sve porezne obveznike čija vrijednost isporuka dobara i usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 3.000.000,00 kuna bez PDV-a,
4. oslobođenje od plaćanja PDV-a za diplomatska i konzularna predstavništva te predstavništva međunarodnih organizacija,
5. obveza ispravka pretporeza za zalihe dobara,
6. usklađivanje s odredbama Direktive Vijeća 2013/61/EU u vezi s najudaljenijim francuskim regijama, a posebno prekomorske zemlje Mayotte,
7. proširenje odredbi o odgovornosti poreznog obveznika u cilju zaštite državnog proračuna kada će porezni obveznik kojemu je obavljena isporuka dobara ili usluga u tuzemstvu biti odgovoran za plaćanje PDV-a,
8. odredbe o suspendiranju PDV identifikacijskog broja u slučaju sumnje na zloupotrebu PDV identifikacijskog broja,
9. definicija građevinskog zemljišta te da se građevinskim ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.