Upotreba pametnih ili smart zdravstvenih iskaznica koje se ujedno koriste za siguran pristup CEZIH sustavu dozvoljena je isključivo vlasnicima kartica, što je regulirano i Zakonom.

Prilikom spajanja na centralni zdravstveni sustav provjeravaju se ovlaštenja korisnika. ZAkonom o ljekarništvu (članak 19.), određeno je da samo magistri farmacije smiju izdavati lijekove, te upotreba pametnih ili smart kartica od strane treće osobe, kojoj pristup središnjem informacijskom sustavu nije dozvoljen, bit će sankcionirana prema Kaznenim odredbama Zakona o ljekarništvu.

Proizvođači programskih rješenja za ljekarničko poslovanje G8, dužni su na računalima korisnika omogućiti pristup CEZIH-u samo ovlaštenim osobama, kako bi se spriječila zloupotreba.

Nadalje, izvješćujemo da će magistri farmacije, zaposleni u ljekarnama u poruci o izdanom lijeku moći mijenjati samo sljedeće podatke: 1) šifru izdanog lijeka/sanitetskog materijala/magistralnog pripravka, 2) količinu lijeka/materijala, 3) šifru oslobađanja od sudjelovanja i 4) broj police dopunskog osiguranja.

Ponovljivi e-recepti propisani od strane izabranog liječnika ulaze u centralni zdravstveni sustav i realiziraju se kao i do sada u istoj ljekarni uz predočenje potvrde koju je ljekarnik uručio pacijentu u trenutku izdavanja prvog ponavljanja recepta. Iako se radi o e-receptu, ovo pravilo vrijedi sve dok se provodi ...