U svezi upita Županije A, Grada B, Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora smije li Ministarstvo financija Porezna uprava Područni ured Grada B, Gradu B jednom mjesečno, za protekli mjesec (ili u rokovima koji odgovaraju Poreznoj upravi) dostavljati preslike ugovora o kupoprodaji, darovanju i preslike rješenja o nasljeđivanju nekretnina, a isključivo za službene potrebe donošenja rješenja o komunalnoj naknadi, u nastavku odgovaramo: Člankom 8. stavkom 1. Općeg poreznog zakona (Narodne novine br. 127/00., 86/01. i 150/02.) propisano je da su službene osobe, vještaci i sve druge osobe koje su uključene u porezni postupak dužne kao poreznu tajnu čuvati: 1. činjenice koje su u poreznom, prekršajnom ili sudskom postupku doznale o poreznom obvezniku, 2. pronalaske, recepte, patente i slično koje su doznale u poreznom postupku, 3. Identifikacijske znakove i podatke o poreznom obvezniku koji su pohranjeni u pismohrani. Člankom 2. istog stavka propisano je da je obveza čuvanja porezne tajne povrijeđena ako se činjenice navedene u stavku 1. ovoga članka neovlašteno koriste ili objave. Slijedom navedenog, a i budući da niti Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 117/93.,33/00.,73/00.,59/01., 107/01.,117/01 ...