Od g. S. R. zaprimljen je podnesak kojim traži tumačenje odredaba Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine br. 147/02. i 175/03. - u nastavku teksta: Zakon), vezano uz način obračuna doprinosa za osiguranika koji od samostalne djelatnosti plaća porez na dobit, a tu djelatnost obavlja uz radni odnos. Na postavljeni upit daje se mišljenje u nastavku. Prema čl. 4., t. 12. Zakona, osiguranik s osnove obavljanja samostalne djelatnosti obrta i samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja koji od te djelatnosti plaća porez na dobit, obveznik je doprinosa te obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa iz osnovice i doprinosa na osnovicu prema čl. 14., st. 1. ili st. 2. toga Zakona. Člankom 14. Zakona propisano je da je mjesečna osnovica za obračun doprinosa obvezniku iz čl. 4., t. 12. Zakona poduzetnička plaća koja ne može biti niža od umnoška prosječne plaće i koeficijenta 1,1. U slučaju kada se poduzetnička plaća ne isplaćuje, za obračun obveznih doprinosa primjenjuje se najniža osnovica - poduzetnička plaća (umnožak prosječne plaće i koeficijenta 1,1). Poduzetničkom plaćom se, u smislu čl. 3., t. 20. Zakona, smatra novčani i svaki drugi primitak osiguranika s osnove obavljanja samostalne djelatnosti obrta, slobodnog zanimanja te ...