Na primljeni dopis "A" d.d. postoji li mogućnost da Ministarstvo financija – Porezna uprava na temelju imena, prezimena, adrese, JMBG i sistemskog broja odredi i dodijeli osobni identifikacijski broj inozemnim honorarnim suradnicima, za koje su prema dosadašnjim poreznim propisima njihove poreze uplaćivali putem sistemskog broja, a budući da od 1. siječnja 2010. godine prilikom uplate poreza moraju koristiti njihov osobni identifikacijski broj, u nastavku odgovaramo. Prema članku 5. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine br. 60/08., dalje: Zakon) obveznici osobnoga identifikacijskog broja kojima se određuje i dodjeljuje osobni identifikacijski broj su: hrvatski državljani, pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske te strane fizičke i pravne osobe kod kojih je nastao povod za praćenje na području Republike Hrvatske. Sukladno članku 3. stavak 10. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine br. 1/09., dalje: Pravilnik) stranom fizičkom osobom smatra se fizička osoba koja nema hrvatsko državljanstvo. Nadalje, prema odredbama članka 28. stavak 2. Pravilnika povod za praćenje nastao je kada se strana osoba upisuje u neku službenu evidenciju o osobama i o imovini na području Republike Hrvatske te ako je strana osoba postala poreznim obveznikom prema posebnom propisu. Slijedom navedenog, stranim osobama radi ...