Od Ministarstva kulture proslijeđen nam je upit poreznog obveznika o korištenju dijela osobnog odbitka za darovanje. Porezni obveznik bi želio kao fizička osoba darovati uglednog akademskog slikara s ciljem poticanja njegovog kulturno-umjetničkog stvaranja, na način da dano darovanje iskoristi kao porezno priznati trošak. Prema članku 36. stavak 27. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.), porezni obveznici mogu uvećati osobni odbitak za darovanja dana u tuzemstvu u naravi i u novcu doznačenim na žiroračun, a u kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, športske i vjerske svrhe, udrugama i drugim osobama koje te djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, do visine 2% primitaka za koje je u prethodnoj godini podnesena godišnja porezna prijava i utvrđen godišnji porez na dohodak. Iznimno, osobni odbitak se uvećava za darovanja dana iznad propisane visine, pod uvjetom da su dana prema odlukama nadležnih ministarstava o provedbi i financiranju posebnih programa i akcija, ali ne i za redovnu djelatnost primatelja darovanja. Osobni odbitak za darovanja dana u tuzemstvu priznaje se u godišnjem obračunu poreza na dohodak na temelju podnesene godišnje porezne prijave i to nakon osobnog odbitka iz stavka 1. i 2. članka 36 ...