Od "A", primili smo upit o uvećanju osnovno u osobnog odbitka po osncvi invaliditeta za dijete sa težim smetnjama u razvoju (prema nalazu i mišljenju nadležnog tijela vještačenja, temeljem kojeg roditelji korist,: pravo na dječji dodatak za dijete s oštećenim zdravljem, pravo na dopust do sedme godine djeteta te pravo na rad pola radnog vremena do petnaeste godine života djeteta). Člankom 36. stavkom 2. točkom 3. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) propisano :e da rezidenti mogu uvećati osnovni osobni odbitak u visini 0.3 osnovnoga osobnog odbitka za poreznog obveznika, svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svako dijete, ako su. osobe s invaliditetom U članku 36. stavku 8. Zakonu o porezu na dohodak propisano je da se osobama s invaliditetom, u smisla Zakona, smatraju fizičke osobe - porezni obveznik i/ili uzdržavani članovi, njegove uže obitelji i uzdržavana djeca, kojima je rješenjem donesenim prema propisima o mirovinskom osiguranju, zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, socijalnoj skrbi, odgoju i obrazovanju te prema drugim posebnim propisima utvrđenu invalidnost ili tjelesno oštećenje. Člankom 54. stavkom 4. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05.) propisano je ...