Zaprimili smo dopis odvjetnice N. B. iz Umaga, kojim je zatraženo mišljenje u svezi članka 72.a stavka 3. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine br. 108/12., 144/12., 81/13., 112/13. i 78/15., dalje u tekstu: Zakon). S tim u vezi, u nastavku odgovaramo. Odredbom članka 72.a Zakona uređena su prava solidarnih dužnika, jamaca, osoba s pravom regresa i banaka garanata/izdavatelja akreditiva. Kako bi se riješio problem kod ove vrste obveza kada se u ulozi vjerovnika pojavljuju povezane osobe dužnika, a time i mogućnost manipulacije postupkom predstečajne nagodbe, odredbom stavka 3. istoga članka, propisano je da pravo glasa nemaju oni solidarni dužnici, jamci i osobe koje imaju pravo regresa, koji imaju pravni položaj povezanih osoba. Povezane osobe, u smislu članka 72.a stavka 3. Zakona su članovi uprave društva dužnika, članovi društva dužnika ili dioničari s udjelom višim od 25% u temeljnom kapitalu dioničkog društva dužnika ili vladajuće društvo u odnosu na društvo dužnika ili ovisno društvo u odnosu na društvo dužnika. Tako ova odredba postaje iznimka od pravila da pravo glasa imaju svi vjerovnici čije tražbine su utvrđene. Kako ta masa utvrđenih tražbina ...