Društvo "A", obratilo nam se s pitanjem je li moguće da porez na dodanu vrijednost pri uvozu umjesto njih plati banka, a da kasnije oni ustupe pravo na povrat poreza banci te u tom smislu traže našu opću suglasnost da umjesto njih porez plaća banka, a da se pretporez vraća izravno banci koja je taj porez uplatila umjesto njih, na koje odgovaramo. Prema odredbama članka 7. i članka 19. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 73/00.), porezni obveznik je dužan platiti porez zajedno s carinskim dugom kada se radi o obvezi plaćanja poreza pri uvozu dobara odnosno u rokovima koji su propisani za podnošenje porezne prijave kada se radi o isporukama u tuzemstvu. Nema zapreke u smislu poreznih propisa da poreznu obvezu za poreznog obveznika podmiri druga pravna ili fizička osoba. U tom slučaju smatrati će se da je uplata izvršena u ime poreznog obveznika, ako je porez uplaćen uz navođenje poreznog broja (matičnog broja ili jedinstvenog matičnog broja građanina) poreznog obveznika. Prema odredbi članka 21. stavak 1. Zakona, porezni obveznik koji u obračunskom razdoblju ima pravo na odbitak pretporeza, čiji je iznos veći od njegove ...