U svezi obveza Republike Hrvatske kao članice i potpisnice Međunarodne konvencije o očuvanju atlantskih tuna (Narodne novine – međ. ug., br. 4/01.), koja u svojem okviru propisuje i uvjete trgovine ovom vrstom ribe, te preporuka Međunarodne komisije za zaštitu atlantske tune br. 07-10 i 08-12, Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnoga razvoja donijelo je Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus) - Narodne novine br. 39/09., kojime su između ostaloga uređeni i uvjeti i način stavljanja u promet navedene vrste ribe.

Sukladno obvezama carinske službe, koje proizlaze iz predmetne međunarodne konvencije i navedenoga hrvatskoga propisa, glede postupanja pri uvozu, izvozu i provozu tune, te evidencije i nadzora nad prometom navedene robe, donosi se sljedeći

n a p u t a k:

1. Stavljanje u koji od dozvoljenih carinskih postupaka ili postupanja (puštanje u slobodan promet, privremeni uvoz, unutarnju proizvodnju, vanjsku proizvodnju, preradbu pod carinskim nadzorom, carinsko skladištenje, smještaj u slobodnu zonu, te izvoz i ponovni izvoz) plavoperajne tune (Thunnus thynnus), dozvoljeno je jedino uz posjedovanje izvornika ICCAT dokumenta (ICCAT Bluefintuna Catch Document – BCD) – Potvrde, ovjerenoga od nadležnih tijela države pod čijom zastavom je tuna ulovljena. Iznimno, tunu ulovljenu prije 2008. godine u ...