Društvo "A" d.o.o., obratilo nam se s upitom u svezi carinskih davanja, oporezivanja porezom na dodanu vrijednost i porezom po odbitku autorskih prava koja kupuje od nerezidenta radi prodaje tih prava u tuzemstvu i u inozemstvo te radi proizvodnje u tuzemstvu i izvoza tih proizvoda. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku. Prema odredbama članka 2. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 90/05.), porez na dodanu vrijednost plaća se na isporuke svih dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti. Kod oporezivanja usluga s elementom inozemnosti, mjesto oporezivanja propisano je odredbama članka 5. Zakona. Prema općoj odredbi članka 5. stavak 3. Zakona, mjestom oporezivanja smatra se mjesto obavljanja usluga što razumijeva sjedište poduzeća koje obavlja usluge ili mjesto gdje se usluge stalno obavljaju. Kada se radi o uslugama iz članka 5. stavak 6. Zakona, propisano je da se oporezuju prema mjestu primatelja usluge. Između ostalog, u članku 5. stavak 6. točka 1. Zakona, propisano je da se kod usluga prijenosa, ustupanja i korištenja autorskih prava, patenata, licencija, zaštitnog znakovlja i ...