Porezna uprava je na svojim Internet stranicama objavila brošuru pod nazivom „Oporezivanje djelatnosti poljoprivrede i šumarstva“. Brošura je ažurna s 29.10.2014.

U brošuri se navodi da je osnovni cilj te brošure da se poreznom obvezniku od djelatnosti poljoprivrede i šumarstva na jednostavan i razumljiv način objasni koje su njegove obveze i prava što proizlaze iz važećih poreznih propisa i propisa o obveznim doprinosima, te kako ispuniti te obveze i ostvariti prava.
U odgovorima na pitanja razrađene su osnovne zakonske odredbe.

Sadržaj brošure:
1. Uvod
2. Porez na dohodak od poljoprivrede i šumarstva
2.1 Utvrđivanje dohotka kao razlike između primitaka i izdataka
2.2 Paušalno oporezivanje djelatnosti poljoprivrede i šumarstva
3. Prirez porezu na dohodak
4. Porez na dobit
5. Porez na dodanu vrijednost (PDV)
6. Plaćanje poreza za zaposlene radnike, za sezonske radnike u poljoprivredi i iz poduzetničke plaće
6.1 Plaćanje poreza za zaposlene radnike i iz poduzetničke plaće
6.2 Plaćanje poreza po odbitku za sezonske radnike u poljoprivredi


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.