O predaji Obrazaca IP i ID-1 u Poreznu upravu novost se može vidjeti klikom miša ovdje.   Prijava dohotka za 2013. od obavljanja zajedničke djelatnosti predaje se na Obrascu DOH-Z u poreznu upravu do 31. siječnja 2014.   Dohodak od zajedničke djelatnosti, odnosno zajedničke imovine i imovinskih prava čini razlika poslovnih primitaka i poslovnih izdataka zajedničke djelatnosti bez obzira na broj supoduzetnika – ortaka (partnera).
Obrazac DOH-Z podnosi nositelj zajedničke djelatnosti Ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu ili uobičajenom boravištu.   Sve naknade koje su isplaćene supoduzetnicima (npr. za rad, zakupnina i sl.) ako su iskazane kao poslovni izdatak zajedničke djelatnosti povećavaju dohodak supoduzetnika. Jednako tako, ako je supoduzetnik imao izdatke koji nisu evidentirani kao izdatci od zajedničke djelatnosti, ti izdaci smanjuju dohodak tog supoduzetnika od zajedničke djelatnosti.   Uz obrazac DOH-Z treba priložiti:
1. ugovore i isprave o zajedničkoj djelatnosti i odnosima između supoduzetnika međusobno i zajedničke djelatnosti i supoduzetnika, ako se oni već ne nalaze u nadležnoj ispostavi Porezne uprave,
2. ugovore i isprave o otuđenju zajedničke djelatnosti ili dijelova zajedničke djelatnosti, ako se djelatnost ne nastavlja,
3. pregled poslovnih primitaka i ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.