Ovom se uputom detaljnije pojašnjavaju pojmovi i opisuje provedba postupka izvoza i ponovnog izvoza uz osobit osvrt na provedbu postupka izvoza uporabom automatiziranog sustava izvoza - ECS sustav (Export Control System) koji se koristi kao standardni postupak u prijelaznom periodu do datuma puštanja u uporabu AES sustava (01.03.2019.). Uputom se također daju temeljna pojašnjenja o uporabi rezervnog postupka izvoza.

1. Opće odrebe Pravnu osnovu postupka izvoza čine: - Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije (Sl. list L 269, 1O. listopada 2013.- dalje u tekstu: CZU) i sve njene izmjene i dopune (članci 263. - 270.); - Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2015/2446 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (Sl. list L 343/1, 29. prosinca 2015.- dalje u tekstu: Delegirana uredba ili DUCZU) i sve njene izmjene i dopune (čl. 148., 244. - 249.); - Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2015/2447 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije ...