Iz navedene presude izdvajamo: 1. Članak 4. točku 1. Okvirnog sporazuma o radu na određeno vrijeme, sklopljenog 18. ožujka 1999., koji se nalazi u Prilogu Direktivi Vijeća 1999/70/EZ od 28. lipnja 1999. o Okvirnom sporazumu o radu na određeno vrijeme koji su sklopili ETUC, UNICE i CEEP treba tumačiti na način da pojam „uvjeti zapošljavanja“ uključuje naknadu koju je poslodavac dužan isplatiti radniku zbog činjenice prestanka njegova ugovora o radu na određeno vrijeme. 2. Članak  4. Okvirnog sporazuma o radu na određeno vrijeme u Annexu Direktive 1999/70 treba tumačiti na način da isključuje nacionalne propise/zakone,  pa tako i u slučaju glavnog postupka, koji ne daju nikakvu naknadu za raskid ugovora o radu radniku zaposlenom na temelju ugovora o privremenom zaposlenju, dok radniku zaposlenom na temelju ugovora na neodređeno vrijeme omogućuje takvu naknadu. Sama činjenica da je radnik obavljao svoj posao na temelju ugovora o privremenom zaposlenju ne predstavlja objektivnu osnovu za uskraćivanje ovakve naknade tom radniku. Ova se presuda može vidjeti klikom miša ovdje. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.