Porezni obveznik "E." d.o.o. iz Z. obratio nam se s upitom glede amortizacije goodwilla koji se pojavljuje prilikom stjecanja, kao razlika troška stjecanja i neto vrijednosti imovine. Porezni obveznik postavlja pitanje da li se procijenjeni korisni vijek trajanja različit od amortizacijskog vijeka iz tablice o godišnjim stopama amortizacije prema Pravilniku o amortizaciji može koristiti i za porezne svrhe. U nastavku dajemo sljedeći odgovor: U članku 5., st. 2., t. 3. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 127/00.) propisano je da rashode poreznog razdoblja čine i troškovi amortizacije dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine. Rashodi amortizacije utvrđuju se prema Pravilniku o amortizaciji (Narodne novine br. 54/01.) koji propisuje obračun amortizacije materijalne i nematerijalne imovine koja se poreznom obvezniku priznaje kao porezni rashod. Prema čl. 3. Pravilnika o amortizaciji, amortizacija se obavlja linearnom metodom primjenom godišnjih amortizacijskih stopa iz Pravilnika. Budući se u predmetnom slučaju radi o otpisu nematerijalne imovine (goodwill) čiji amortizacijski vijek prema Pravilniku o amortizaciji iznosi 5 godina, a godišnja amortizacijska stopa 20%, kao porezni rashod priznat će se tako obračunata amortizacija za goodwill koji se pojavljuje prilikom stjecanja. Temeljem čl. 3., st. 2 ...