Na upit porezne obveznice podliježe li obvezi poreza na dohodak od imovine po osnovi otuđenja nekretnina obzirom da otuđuje nekretninu koju je stekla na temelju pravomoćnog rješenja o o nasljeđivanju, u nastavu odgovaramo. Članak 27. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., dalje: Zakon) propisuje da se dohotkom od imovine i imovinskih prava smatra razlika između primitaka po osnovi najamnine, zakupnine, iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova, primitaka od vremenski ograničenog ustupa autorskih prava, prava industrijskog vlasništva i drugih imovinskih prava, primitakak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava i izdataka koji su poreznom obvezniku u poreznom razdoblju nastali u svezi s tim primicima. Prema članku 27. stavak 5. Zakona, dohotkom od imovine smatra se i dohodak koji porezni obveznik ostvari od otuđenja nekretnina i imovinskih prava. Otuđenjem se smatra prodaja, zamjena i drugi prijenos. Dohodak čini razlika između primitka utvrđenog prema tržišnoj vrijednosti nekretnine ili imovinskog prava koje se otuđuje i nabavne vrij ednosti uvećane za rast proizvođačkih cij ena industrijskih proizvoda. Troškovi otuđenja mogu se odbiti kao izdaci. Prema članku 27. stavak 6. Zakona dohodak od otuđenja nekretnine ne oporezuje se ako je ...