Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Zakon o obavljanju studentskih poslova

Datum objave: 02.11.2018, misljenja.hr

Zakon o obavljanju studentskih poslova objavljen je u Narodnim novinama br. 96/18., stupa na snagu 8. studenog 2018. godine.

Ovim se Zakonom uređuju prava i obveze izvođača, posrednika i naručitelja posla tijekom obavljanja studentskoga posla te ostala pitanja vezana uz obavljanje studentskih poslova.

Ustanove koje u trenutku stupanja na snagu ovoga Zakona, u skladu s Pravilnikom o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata (Narodne novine br. 16/96., 125/97., 37/06., 59/07. i 30/08.), obavljaju djelatnost posredovanja nastavljaju obavljati djelatnost posredovanja uz uvjet da u roku od najkasnije pet godina od dana stupanja na snagu ovoga Zakona podnesu zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju djelatnosti posredovanja. Iste su ustanove dužne najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti svoje poslovanje s ostalim odredbama ovoga Zakona.

Ministar će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti pravilnike iz članka 7. stavka 14. i članka 11. stavka 12. ovoga Zakona i odluku iz članka 12. stavka 3. ovoga Zakona.

Povjerenstvo iz članka 7. stavka 5. ovoga Zakona ministar će imenovati u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata (Narodne novine br. 16/96., 125/97., 37/06., 59/07. i 30/08.), a svi će se postupci posredovanja započeti na temelju Pravilnika o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata (Narodne novine br. 16/96., 125/97., 37/06., 59/07. i 30/08.) dovršiti prema odredbama toga Pravilnika.

Osnovna pitanja koja uređuje Zakon o obavljanju studentskih poslova su:

  • Definiraju se prava studenata, ovim se zakonom izjednačuje pravo na obavljanje studentskih poslova redovitih studenata i izvanrednih studenata koji nemaju zasnovan radni odnos i/ili ne obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva.
  • Regulira se obveza vođenja evidencija o obavljanju studentskih poslova – uvođenje obveze naručitelja posla za vođenjem evidencije o izvođačima i dostave podataka posredniku i inspektoratu rada. Preciznije se regulira obveza posrednika za vođenjem evidencije o izvođačima, naručiteljima posla, izdanim ugovorima i računima, te evidencija o visini naknade izvođaču. Propisuje se obveza posrednika za čuvanjem dokumentacije te mogućnost davanja na uvid navedenih podataka ovlaštenim osobama. Posrednik je dužan izdati potvrdu izvođaču na njegov zahtjev o svim posredovanjima koja je za njega obavio, a u svrhu dokaza o obavljenim studentskim poslovima i stečenom iskustvu na njima.
  • Definiraju se uvjeti za obavljanje djelatnosti posredovanja – u zakonu su stoga određeni minimalni postoci izgrađenih i stavljenih u funkciju smještajnih jedinica i sjedećih mjesta u odnosu na ukupni broj redovitih studenata koji studiraju (izvan mjesta prebivališta za smještajne jedinice) u mjestu u kojem se nalazi sjedište posrednika, a koje posrednik mora zadovoljiti. Također je detaljno propisan postupak za izdavanje rješenja o odobrenju djelatnosti posredovanja. Zakonom se određuje osnivanje Povjerenstva koje se sastoji od sedam članova, od kojih su dva predstavnika Ministarstva znanosti i obrazovanja, dva člana predlaže Hrvatski studentski zbor, dva člana Zajednica studentskih centara Republike Hrvatske te jednog člana Rektorski zbor Republike Hrvatske, a koje daje mišljenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti posredovanja.
  • Definiraju se obveze posrednika – primarno prema izvođačima, uključujući objavu općih uvjeta poslovanja, osiguranje izvođača za slučaj ozljede na radu/profesionalne bolesti i pravnu pomoć i zaštitu izvođača pri potraživanju naknade za obavljeni posao.
  • Definira se uvjet za obavljanje studentskih poslova - posrednici mogu posredovati za studenta upisanog u tekuću akademsku godinu koji je u prethodnoj akademskoj godini ostvario najmanje 1 ECTS bod, uz iznimke, kao i za druge osobe koje su obuhvaćene zakonom najdulje do kraja akademske godine u kojoj su te druge osobe završile studij ili do isteka razdoblja od tri mjeseca od završetka studija odnosno u slučaju da se radi o osobama u postupku upisa na studij najdulje tri mjeseca od završetka srednje škole.
  • Definira se uvjet i način zaključivanja ugovora o obavljanju studentskih poslova – sklapanje ugovora o obavljanju studentskoga posla između izvođača, posrednika i naručitelja posla te je propisan postupak njegova sklapanja u pisanome ili elektroničkome obliku i to prije početka obavljanja posla. Također, određeno je da se oporezivanje obavlja prema važećim zakonima i podzakonskim propisima, a da je ugovor za posrednika vjerodostojna isprava za obračun i naplatu naknade za obavljeni studentski posao te doprinosa prema posebnim propisima, kao i naknade posredniku.
  • Definira se obveza naručitelja posla i pravo izvođača – uključujući isplatu minimalne naknade za obavljanje studentskih poslova, pravo na uvećanje naknade za obavljeni posao prema propisanim uvjetima, osiguranje sigurnih uvjeta za obavljanje posla, zaštitu dostojanstva izvođača i pravo na plaćeni odmor. Naručitelj posla dužan je posredniku za račun izvođača isplatiti naknade za obavljeni posao najkasnije 15 dana od završetka posla. Izvođač ima pravo na 50-postotno uvećanje naknade za sate rada u dane državnoga blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom. Izvođač ima pravo i na naknadu putnih troškova, naknadu za topli obrok i druge naknade ako su ugovorene. Naručitelj posla ima pravo pobliže odrediti mjesto i način obavljanja posla, poštujući pritom prava i dostojanstvo izvođača. Uvodi se minimalna naknada za obavljanje studentskih poslova po satu koja se izračunava tako da se iznos minimalne bruto plaće u Republici Hrvatskoj prema posebnome propisu podijeli sa 160. Izvođač koji obavlja studentske poslove može te poslove obavljati samostalno i bez nazočnosti naručitelja posla. Izvođač koji obavlja studentski posao najmanje šest sati dnevno ima svakog dana obavljanja posla pravo na plaćeni odmor od najmanje trideset minuta. Uvodi se ograničenje za naručitelje posla s ciljem zaštite studenata i dugih osoba i to na način da naručitelj koji je kao poslodavac poslovno uvjetovanim otkazom otkazao radniku, ne smije šest mjeseci od dana dostave odluke o otkazu ugovora o radu radniku, za tu vrstu poslova s izvođačem sklopiti ugovor o obavljanju studentskih poslova. Dodatno, ugovor o obavljanju studentskih poslova prestaje, ako je naručitelj posla kao poslodavac poslovno uvjetovanim otkazom otkazao ugovor o radu radniku koji obavlja poslove koji po vrsti odgovaraju poslu za koji je ugovor o obavljanju studentskoga posla sklopljen.
  • Definira se način korištenja naknade za posredovanje – načina korištenja prihoda od posredovanja tako da su posrednici dužni voditi brigu o unaprjeđenju i razvoju svojih djelatnosti i poboljšanju životnoga standarda studenata. Posrednici su dužni dio prihoda koristiti namjenski u svrhu financiranja kulturnih i sportskih aktivnosti isključivo namijenjenih studentima te definirati postupak raspodjele sredstava. Također se uvodi obveza posrednika da svake godine objavljuje podatke o raspodjeli i namjenskom korištenju prihoda od posredovanja pri obavljanju studentskih poslova te obveze dostave pisanog izvješća Ministarstvu znanosti i obrazovanja za prethodnu kalendarsku godinu.
  • Inspekcijski nadzor - zakonom se propisuje da inspekcijski nadzor nad provedbom zakona i propisa donesenih na temelju njega provode tijela državne uprave nadležna za nadzor propisa o radu u skladu s posebnim propisima.

 

- Može Vas zanimati

×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice