Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu

Datum objave: 25.10.2018, misljenja.hr

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu objavljen je u Narodnim novinama br. 94/18., stupa na snagu 1. studenog 2018. godine, osim odredaba članka 5., 23. i 24. ovoga Zakona koje stupaju na snagu dana 1. siječnja 2019.

Zakonom se uređuju ova pitanja:

 • Utvrđuje se pojam „bolesti u vezi s radom“,
 • Utvrđuje se da se odredbe iz Zakona ne primjenjuju na obrtnika koji obrt obavlja sam kao niti na poslodavca kojeg zastupa jedna fizička osoba koja je ujedno i jedini radnik kod poslodavca, osim kada za poslodavca obavljaju određene aktivnosti osobe na radu. Spomenute osobe dužne su također primjenjivati Zakon kada zajedno s drugom osobom ili s više drugih osoba obavljaju radove na istom mjestu rada, što je u skladu s odredbama Direktive 92/57/EEZ o primjeni minimalnih sigurnosnih i zdravstvenih zahtjeva na privremenim ili pokretnim gradilištima.
 • Preoblikuje se odredba u vezi s uređenjem provedbe zaštite na radu prigodom obavljanja pojedinih specifičnih poslova kod koji je njihova posebnost u proturječnosti s primjenom općeg načela prevencije, na način da se zaštita na radu u tim slučajevima uređuje posebnim propisima ili priznatim pravilima zaštite na radu,
 • Odredba o sastavu Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu se usklađuje s promjenama nastalim u vezi s ukidanjem Zavoda za unapređivanje zaštite na radu te se sastav istog upotpunjuje članom koji predstavlja segment zaštite zdravlja na radu,
 • Obvezuje se poslodavac da o sudjelovanju radnika odnosno njihovih predstavnika u postupcima procjenjivanja rizika ima dokumentirane informacije,
 • Ukida se dio odredbe vezan uz „zapošljavanje zajedničkog stručnjaka za zaštitu na radu“ te utemeljenje „zajedničke službe za zaštitu na radu“ od strane više poslodavaca, te se dodaje novi termin „ugovaranje zajedničkog obavljanja poslova zaštite na radu“,
 • Stvara se zakonska pretpostavka za utvrđivanje visine naknade kojom se podmiruju troškovi polaganja stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu i za koordinatora zaštite na radu, radi horizontalnog usklađivanja sa propisom koji uređuje proračunske klasifikacije,
 • Smanjuje se učestalost održavanja redovnih sjednica Odbora zaštite na radu, sa najmanje jednom u 3 mjeseca na najmanje jednom u 6 mjeseci, s tim da se dopunjuje prekršajna odredba u vezi neodržavanja redovnih sjednica odbora – najmanje jednom u 6 mjeseci,
 • Stvara se pravni okvir za donošenje pravilnika koji će regulirati sadržaj i način izdavanja isprava o zdravstvenoj sposobnosti radnika,
 • Odredbe o korištenju nadzornih uređaja vezane uz suglasnost radničkog vijeća, usklađuju se s odredbama Zakona o radu,
 • Briše se dio nepotrebne odredbe vezane uz ispunjavanje uvjeta zaštite na radu za strane radnike,
 • Smanjuje se potreban broj osposobljenih radnika za pružanje prve pomoći na ukupan broj radnika (umjesto najmanje 1 do 20 radnika, najmanje 1 do 50 radnika), ali se dopunom odredbe naglašava da broj osposobljenih i imenovanih radnika mora odgovarati svim drugim okolnostima kod poslodavca, što znači da na svakoj lokaciji poslodavca i u svakom trenutku najmanje 1 radnik mora biti osposobljen za pružanje prve pomoći. Isto tako dopunjuje se odredba po kojoj poslodavac mora među svim radnicima razmijeniti obavijest o osposobljenosti radnika za pružanje prve pomoći,
 • Odredbe u vezi zaštite nepušača usklađuju se s odredbama Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda, na način da se pojam štetnosti „duhanskog dima“ proširuje na pojam „dima duhanskih i srodnih proizvoda, biljnih proizvoda za pušenje te para elektroničkih cigareta“,
 • Smanjuju se obveze čuvanja dokumentacije na radilištu te se dokazi i zapisnici neće morati nalaziti na radilištu na kojemu rad ukupno traje kraće od 60 dana,
 • Pojam „radne sposobnosti“ zamjenjuje se pojmom „zdravstvene sposobnosti“, time se otklanjanju nedoumice u smislu značenja pojma „radne sposobnosti“ u kontekstu ovoga Zakona,
 • Izostavlja se pojam „teške ozljede“ na mjestu rada kod poslodavca, ali se određuje pojam događaja ozljede na mjestu rada kojeg poslodavac ima obvezu prijaviti, budući da je neprijavljivanje takvoga događaja inspekcijskom tijelu, i to odmah po nastanku sankcionirano kao prekršaj. Također se utvrđuje značenje pojma „odmah“ odnosno trenutak prijavljivanja događaja inspekcijskom tijelu,
 • Odredbe o obvezama poslodavca prema povjereniku radnika za zaštitu na radu usklađuju se s odredbama Zakona o radu,
 • Odredbe o obvezi koordinatora zaštite na radu tijekom izrade projekta usklađuju se s propisima iz područja graditeljstva,
 • Brišu se odredbe u svezi osnivanja, djelatnosti i upravljanja Zavodom za unapređivanje zaštite na radu,
 • Odredba na temelju koje se donosi pravilnik kojim se propisuju obveznici, način, postupci, rokovi, vrste podataka i izvješća koji se dostavljaju Ministarstvu nadležnom za rad, nadopunjuje se tako da se kao obveznik dodaje zavod nadležan za zdravstveno osiguranje,
 • Preoblikuju se prekršajne odredbe u vezi izrade elaborata zaštite na radu, prijave početka izvođenja radova, izrade plana izvođenja radova, izrade procjene rizika te obavljanja poslova zaštite na radu od strane ovlaštene osobe,
 • Dopunjuje se prekršajna odredba u vezi izrade procjene rizika za slučaj kada u izradi procjene rizika nisu sudjelovali radnici odnosno njihovi predstavnici (povjerenici radnika za zaštitu na radu),
 • Određuje se rok za donošenje pravilnika u vezi sadržaja i načina izdavanja isprava u pogledu zdravstvene sposobnosti radnika te se stavlja izvan snage Pravilnik o evidenciji, ispravama i izvještajima i knjizi nadzora iz područja zaštite na radu, i to u roku od tri mjeseca od dana stupanja Zakona na snagu, a u kojem roku će Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje svoje interne akte i propise uskladiti sa činjenicom stanjem prestanka važenja navedenog Pravilnika u dijelu koji se odnosi na „uzroke“ ozljeda na radu,
 • Provodi se zaključak Vlade Republike Hrvatske donesen na sjednici održanoj 02. kolovoza 2018. godine, kojim se prihvaća Prijedlog smanjenja broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, među koje je uvršten i Zavod za unapređivanje zaštite na radu (ZUZNR) koji se ovim Zakonom ukida, a poslove iz njegove nadležnosti, radnike, imovinu, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva te prava i obveze, preuzima Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava.

 

- Može Vas zanimati

×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice