Uredba o dopuni Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi objavljena je u Narodnim novinama br. 4/18., stupa na snagu 12. siječnja 2018. godine.