Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Uputa za izradu i predaju financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017.

Datum objave: 30.01.2018, misljenja.hr

Ministarstvo financija, Državna riznica objavila je 22. siječnja 2018. Uputu za izradu i predaju financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine.

  • Ova se uputa može preuzeti u cijelosti kao dokument za preuzimanje niže (PDF).

Državni ured za reviziju objavio je 15. siječnja 2018. godine Obavijest neprofitnim organizacijama o sastavljanju i dostavljanju financijskih izvještaja za 2017., Kl.: 041-01/18-12/1, prenosimo u nastavku:

Prema odredbama članka 2. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine 121/14), obveznici primjene neprofitnog računovodstva su: domaće i strane udruge i njihovi savezi, zaklade, fundacije, ustanove, umjetničke organizacije, komore, sindikati, udruge poslodavaca te sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti, za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitnog karaktera.

Na političke stranke se primjenjuju odredbe ovog Zakona, koje se odnose na vođenje poslovnih knjiga i upis u Registar neprofitnih organizacija, dok se na vjerske zajednice primjenjuju odredbe ovog Zakona, koje se odnose na dostavu izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava, kontrole na licu mjesta o utrošku proračunskih sredstava te financijski nadzor sredstava iz javnih izvora.

Odredbe ovog Zakona ne odnose se na poduzetnike na koje se primjenjuju odredbe Zakona o računovodstvu (Narodne novine 78/15, 134/15 i 120/16), na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunske korisnike upisane u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika, koji financijsko poslovanje i računovodstvo vode u skladu sa Zakonom o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) te ustanove kojima su osnivači fizičke osobe i druge pravne osobe koje su, sukladno propisima koji uređuju poreze, obveznici utvrđivanja i plaćanja poreza na dobit za svoju ukupnu djelatnost.

Registar neprofitnih organizacija se vodi u Ministarstvu financija (http://www.mfin.hr/hr/registar-npf). Način vođenja, upis, promjena podataka i brisanje iz Registra, propisani su odredbama članaka 33. do 36. te članka 46. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, dok je javno objavljivanje putem navedenog Registra propisano odredbama članka 37. istog Zakona.

Financijski izvještaji se sastavljaju u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (financijsko izvještavanje je propisano odredbama članka 28. do 32. navedenog Zakona).

Obveznici sastavljanja financijskih izvještaja, prema odredbama članka 28. istog Zakona, predaju financijske izvještaje za poslovnu godinu Ministarstvu financija, odnosno drugoj instituciji koju navedeno ministarstvo ovlasti za zaprimanje i obradu financijskih izvještaja - FINA, u roku 60 dana od isteka izvještajnog razdoblja.

Oblik i sadržaj financijskih izvještaja i izjave o neaktivnosti, razdoblja za koja se financijski izvještaji sastavljaju te obveza i rokovi njihovog podnošenja propisani su Pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (Narodne novine 31/15 i 67/17).

Rok za dostavu financijskih izvještaja za 2017. je 1. ožujka 2018., četvrtak (zadnji dan zaprimanja izvještaja u propisanom roku).

Stupanjem na snagu Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacije, neprofitne organizacije, ne predaju financijske izvještaje Državnom uredu za reviziju.

Obrasci financijskih izvještaja i upute za popunjavanje objavljuju se na mrežnoj stranici Ministarstva financija (http://www.mfin.hr/hr/neprofitne-organizacije) i FINE (http://www.fina.hr).

Prema odredbi članka 9. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, zakonski predstavnik neprofitne organizacije može donijeti Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela ako je:
- vrijednost imovine neprofitne organizacije na kraju svake od prethodne tri godine uzastopno manja od 230.000,00 kn i
- godišnji prihod neprofitne organizacije u svakoj od prethodne tri godine uzastopno manji od 230.000,00 kn godišnje.

Navedena odluka se donosi u roku predviđenom za podnošenje godišnjih financijskih izvještaja za prethodnu poslovnu godinu i važeća je dok neprofitna organizacija zadovoljava prethodno opisane uvjete, odnosno do opoziva.

Prema odredbama članka 12. Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i upisu u Registar neprofitnih organizacija, neprofitna organizacija koja udovoljava uvjetima iz članka 9. navedenog Zakona, sastavlja godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za prethodnu poslovnu godinu (Obrazac: G-PR-IZ-NPF).

Obveznici sastavljanja financijskih izvještaja, prema odredbama članka 12. navedenog Pravilnika, predaju godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima  Ministarstvu financija, odnosno drugoj instituciji koju navedeno ministarstvo ovlasti za zaprimanje i obradu financijskih izvještaja - FINA, u roku 60 dana od isteka izvještajnog razdoblja.

 

Dokumenti za preuzimanje:
Upute za neprofitne I-XII 2017.pdf

- Može Vas zanimati

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice