Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose, a uskoro i reviziju. Javite nam svoje prijedloge i komentare, hvala!

Razliku poreza na dohodak i prireza prema privremenom rješenju treba uplatiti do 16. kolovoza 2018. godine

Datum objave: 12.06.2018, misljenja.hr

Porezna uprava je objavila novost s naslovom „Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2017.“ koju prenosimo u nastavku.

Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak se ove godine po prvi puta provodi temeljem novog Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 115/16.), koji je na snagu stupio 1.1.2017., a u bitnome osnovna razlika u odnosu na prijašnje godine je što će se poseban postupak provesti za sve porezne obveznike koji su u 2017. ostvarili godišnji dohodak, odnosno dohodak od nesamostalnog rada i drugi dohodak koji nije konačan, bez obzira da li ostvaruju pravo na povrat preplaćenog poreza ili obvezu za uplatu razlike poreza. Također, ovo je prva godina od kada se u godišnji obračun ne uključuje dohodak ostvaren po osnovi imovine i imovinskih prava, kapitala i osiguranja, a koji se od 1.1.2017. smatraju konačnim dohotkom i za koji se plaća konačan porez u tijeku godine. Dostava privremenih poreznih rješenja započela je od 16.05.2018., a povrati preplaćenog poreza na dohodak i prireza će se početi izvršavati u kolovozu 2018. Porezni obveznici mogu podnijeti Prigovor najkasnije do 31. srpnja 2018., nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Iznimno, ako porezni obveznici privremeno porezno rješenje zaprime nakon 30. lipnja 2018., mogu podnijeti prigovor u roku od 30 dana od dana zaprimanja privremenog poreznog rješenja. Izjavljeni prigovor odgađa izvršenje privremenog poreznog rješenja do donošenja rješenja po prigovoru.

Ako porezni obveznici ne podnesu prigovor, ili ga podnesu izvan roka, obveza utvrđena privremenim poreznim rješenjem smatra se konačno utvrđenom poreznom obvezom te će Porezna uprava zadužiti porezne obveznike za utvrđenu razliku poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za uplatu ili će im izvršiti povrat ako ispunjavaju uvjete za povrat preplaćenog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Općem poreznom zakonu. U tom slučaju porezni obveznik je obvezan dužnu razliku poreza na dohodak i prireza prema privremenom rješenju uplatiti najkasnije u roku od 15 dana od isteka roka za prigovor, odnosno do 16. kolovoza 2018., budući da je 15. kolovoza 2018. blagdan.

Više o samom posebnom postupku pročitajte u nastavku.

Posebnim postupkom smatra se postupak utvrđivanja ukupnog godišnjeg dohotka i ukupnog godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak kojeg provodi Porezna uprava po službenoj dužnosti. Stoga, je primjenom posebnog postupka za porezne obveznike, koji su u tijeku 2017. ostvarili dohodak od nesamostalnog rada i drugi dohodak koji se ne smatra konačnim, Porezna uprava temeljem prikupljenih podataka u tijeku poreznog razdoblja (2017. godine), izvršila godišnji obračun i tim poreznim obveznicima dostavit će privremeno porezno rješenje s utvrđenim porezom za uplatu ili za povrat. To znači da ako, primjerice, porezni obveznik u tijeku poreznog razdoblja ostvari dohodak od nesamostalnog rada i drugi dohodak na koje je obračunan i uplaćen predujam poreza na dohodak po stopi od 24% po pojedinačno ostvarenom dohotku, u godišnjem obračunu primijenit će se stopa poreza na dohodak od 24% do iznosa (godišnje) porezne osnovice na ukupan dohodak od nesamostalnog rada i drugi dohodak do 210.000,00 kn te stopa od 36% na ukupan dio dohotka koji prelazi taj iznos. Stoga je moguće da porezni obveznik po godišnjem obračunu ostvari razliku za uplatu poreza na dohodak ako ukupan godišnji dohodak prelazi navedeni prag za primjenu više stope.

Međutim, porezni postupak neće se primjenjivati u onim slučajevima u kojima Porezna uprava ne raspolaže s dovoljno podataka o ostvarenom godišnjem dohotku u prethodnoj godini i u slučajevima kada su porezni obveznici obvezni podnijeti godišnju poreznu prijavu (Obrazac DOH), a to su slijedeći slučajevi:
1. za porezne obveznike koji ostvare dohodak od samostalne djelatnosti i dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga,
2. za porezne obveznike - članove posade broda u međunarodnoj plovidbi koji ostvare dohodak od nesamostalnog rada po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi, a koji su rezidenti Republike Hrvatske (pomorci),
3. za porezne obveznike koji su u poreznom razdoblju ostvarili samo konačan dohodak, uključujući i dohodak koji se u poreznom razdoblju oporezuje u paušalnom iznosu, i/ili
4. za porezne obveznike za koje Porezna uprava ne raspolaže podacima o njihovu ostvarenom dohotku u poreznom razdoblju, odnosno porezne obveznike koji su u poreznom razdoblju ostvarili oporezivi dohodak o kojem poslodavac, isplatitelj primitka ili sam porezni obveznik, nije izvijestio Poreznu upravu u propisanom roku na propisanom izvješću.

Obzirom da se u posebnom postupku uzimaju u obzir samo podaci s kojima Porezna uprava raspolaže, porezni obveznici koji bi korištenjem prava na propisane porezne olakšice u godišnjem obračunu ostvarili razliku poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za povrat, ako o tim poreznim olakšicama, odnosno podacima Porezna uprava ne raspolaže, bili su dužni do 28. veljače 2018. za 2017. podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave Obrazac ZPP-DOH na kojem su trebali iskazati porezne olakšice temeljem kojih bi ostvarili pravo na umanjenje porezne obveze, odnosno povrat preplaćenog poreza i prireza, a primjerice za dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu, dio osobnog odbitka za utvrđenu invalidnost, umanjenje poreza na dohodak od nesamostalnog rada po osnovi prebivališta i boravka na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u potpomognuta područja I. skupine razvijenosti prema posebnom propisu i području Grada Vukovara, dio osobnog odbitka za plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu ili dana darovanja.

Porezna uprava je na temelju evidencija i podataka kojima raspolaže te podataka iz Obrasca ZPP-DOH, utvrdila poreznim obveznicima na koje se primjenjuje poseban postupak godišnji dohodak ostvaren u 2017. te razliku poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za uplatu ili za povrat, o čemu će izdati privremena porezna rješenja, koja će dostaviti poreznim obveznicima prema adresi njihova prebivališta iz službenih evidencija kojima raspolaže i to najkasnije do 30. lipnja 2018. Dostavom privremenog poreznog rješenja na navedenu adresu smatra se da je, u smislu Zakona, izvršena osobna dostava.

U slučaju provedbe posebnog postupka, kojim je utvrđeno da razlike godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za uplatu ili povrat nema ili da bi troškovi utvrđivanja i naplate poreza ili povrata poreza bili nerazmjerni naplaćenom porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak, Porezna uprava neće poreznim obveznicima dostavljati privremeno porezno rješenje.

Ako porezni obveznik ne zaprimi privremeno porezno rješenje do kraja lipnja 2018., a nije izuzet od posebnog postupka, može do 31. srpnja 2018. podnijeti zahtjev za izdavanjem privremenog poreznog rješenja u kojem će navesti podatke temeljem kojih smatra da se na njega trebao primijeniti poseban postupak. Međutim, osnova za podnošenje prigovora ne može biti propuštanje roka za podnošenje Obrasca ZPP-DOH, osim u slučaju opravdanih razloga sukladno odredbama Općeg poreznog zakona. Drugim riječima, ne može se podnijeti zahtjev za izdavanjem privremenog poreznog rješenja ako je osnovni razlog koji porezni obveznik navede u zahtjevu da je trebao ostvariti povrat poreza temeljem korištenja prava na porezne olakšice, a nije do 28.2.2018. podnio Obrazac ZPP-DOH i o tome izvijestio Poreznu upravu. Opravdani razlozi za propuštanje roka za podnošenje Obrasca ZPP-DOH propisani su člankom 94. Općeg poreznog zakona.

Porezni obveznik na zaprimljeno privremeno porezno rješenje u posebnom postupku može podnijeti prigovor ako smatra da su podaci iz privremenog poreznog rješenja nepotpuni ili netočni. Međutim, osnova za izmjenu privremenog poreznog rješenja ne može biti propuštanje roka za podnošenje ZPP-DOH obrasca, osim u slučaju opravdanih razloga sukladno odredbama OPZ-a. To znači da se od ove godine više neće moći podnijeti prigovor na privremeno porezno rješenje ako porezni obveznik utvrdi da mu, primjerice, nije uzet u obzir dio osobnog odbitka za uzdržavanu djecu, a nije podnio zahtjev na Obrascu ZPP-DOH do kraja veljače 2018. niti je isto imao upisano na svojoj poreznoj kartici.

 

izvor: porezna-uprava.hr

 

- Može Vas zanimati

Novosti su slobodne za pregled 7 dana od dana objave, a nakon tog perioda samo pretplatnicima. Ta odluka može biti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave promijenjena od strane uredništva misljenja.hr. Za pregled novih članaka u bazama znanja potrebna je pretplata na bazu znanja u kojoj je članak objavljen.

Povratak na vrh stranice