Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Porezna reforma od 1. siječnja 2018. godine, što je novo u poreznim propisima

Datum objave: 09.01.2018, misljenja.hr

smiley Naše baze znanja već su usklađene s ovim izmjenama. Tu pogodnost ažurnosti mogu koristiti samo naši pretplatnici, pretplatnici na MIŠLJENJAhr smiley

Još nemate pretplatu na MIŠLJENJAhr? Pretplatite se i koristite MIŠLJENJAhr već danas! Kako? Klikom miša ovdje.


Ova novost je objavljena 1. prosinca prošle godine. Zbog važnosti naslova, novost smo dopunili te u nastavku podsjećamo na odredbe pojedinih poreznih propisa, a koje su stupile na snagu od 1. siječnja 2018. godine.
Ova novost je dopunjena 8. siječnja 2018. godine objavom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit te Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 2/18.).
Ova novost je dopunjena 9. siječnja 2018. godine objavom Uredbe o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila (Narodne novine br. 4/18).

Porez na dohodak

Zakon o porezu na dohodak
Mijenja se definicija djece i uzdržavanih članova kako slijedi:
- Djecom se smatraju djeca koju roditelji, posvojitelji, udomitelji i skrbnici uzdržavaju. Djecom se smatraju i djeca nakon završetka redovnog školovanja do prvog zapošljavanja.
- Uzdržavanim članovima uže obitelji smatraju se bračni drug, roditelji poreznog obveznika, djeca nakon prvog zaposlenja te punoljetne osobe kojima je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu.

U primjeni su nove odredbe o poreznoj kartici kao npr. da poreznu karticu poslodavcu i isplatitelju plaće ili mirovine ili samom poreznom obvezniku dostavlja elektroničkim putem Porezna uprava na njegov zahtjev i uz suglasnost radnika, odnosno fizičke osobe koja ostvaruje primitke od nesamostalnog rada, dok za umirovljenika – korisnika mirovine koju isplaćuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje podatke bitne za utvrđivanje predujma poreza na dohodak Porezna uprava dostavlja elektroničkim putem po službenoj dužnosti.
Radnik, umirovljenik i fizička osoba mogu promjenu u svezi s uzdržavanim članovima, promjenom prebivališta ili uobičajenog boravišta i drugo, koja utječe na osobni odbitak, odnosno neoporezivi dio dohotka, prijaviti Poreznoj upravi, u roku od 30 dana od dana nastanka promjene, putem svog poslodavca ili izravno putem sustava e-građani ili iznimno putem nadležne ispostave Porezne uprave i dostaviti vjerodostojne isprave.

Za troškove sredstava za osobni prijevoz uvodi se promjena u vidu smanjenja porezno priznatog rashoda sa 70% na 50%, tj. izdaci koji se porezno ne priznaju pri utvrđivanju dohotka od samostalne djelatnosti su 50% izdataka u svezi s vlastitim ili unajmljenim osobnim motornim vozilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz poduzetnika, poslovodnih i drugih zaposlenih osoba, ako se po osnovi korištenja tih sredstava za osobni prijevoz ne utvrđuje plaća ili drugi dohodak.

Prag za utvrđivanje dohotka u paušalnom iznosu za fizičke osobe koje ostvaruju dohodak od samostalnih djelatnosti je 300.000,00 kn godišnjeg primitaka.

Porezna uprava može, putem sustava ePorezna, temeljem podataka iz svojih službenih evidencija, omogućiti isplatiteljima primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak, dohodak od imovinskih prava, kapitala i osiguranja, uvid u podatke koji se odnose na pripadnost općini/gradu primatelja.

Porezna uprava putem svoje Internet stranice objavila je da je kao dio paketa mjera za zadržavanje i rast zapošljavanja donesen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 128/17.), stupio je na snagu 1. siječnja 2018. godine. Navedene izmjene i dopune odnose se na slijedeće:

 • Trošak smještaja i prehrane radnika, koji s poslodavcem imaju sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme za sezonske poslove, u skladu s propisima kojima su uređeni radni odnosi, za vrijeme rada u sjedištu poslodavca ili njegove poslovne jedinice izvan mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta radnika radi poslova koje obavlja, a koji se podmiruje na teret poslodavca ne smatra se dohotkom od nesamostalnog rada, a pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem te da u slučaju da je smještaj i/ili prehrana organizirana kod samog poslodavca, isti o tome mora osigurati kao dokaz odgovarajuću vjerodostojnu dokumentaciju.
 • Oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) ne smatraju voda te topli i hladni napitci (osim napitaka koji u sebi sadrže alkohol), a koje poslodavac na svoj teret omogućuje radnicima za vrijeme radnog vremena.
 • Kod određivanja plaće u naravi, prag za određivanje godišnjeg iznosa iznad kojega se određuje plaća u naravi podiže sa dosadašnjih 400,00 na 600,00 kuna (dar u naravi).
 • Neoporezivi primitkak predstavlja i naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do 2,00 kn po prijeđenom kilometru koju neprofitna organizacija isplaćuje fizičkim osobama koje u skladu s posebnim propisom ostvaruju pravo na znak pristupačnosti.
 • Dohotkom se ne smatraju primici po osnovi potpora zbog uništenja i oštećenja imovine zbog prirodne katastrofe koju je proglasila Vlada Republika Hrvatska, a koje poslodavci isplaćuju radnicima.
 • Porezni obveznici koji ostvaruju mirovinu iz inozemstva/u inozemstvu, a koja se u skladu s međunarodnim ugovorom izuzima od oporezivanja ne moraju podnositi Obrazac INO-DOH.
 • Isplatitelji dohotka prema kojemu se plaća konačni porez nisu u obvezi do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu dostavljati fizičkim osobama potvrde o isplaćenom primitku osim na zahtjev poreznih obveznika - primatelja konačnog dohotka.
 • Porezni obveznici koji su podnijeli zahtjev (izjavu) za obustavom plaćanja predujma poreza/poreza na dohodak u tuzemstvu (iz razloga što porez po osnovi tog dohotka plaćaju u inozemstvu) ne moraju istodobno podnositi i prijavu u registar poreznih obveznika (Obrazac RPO).
 • Fizičke osobe koje ostvaruju primitke izravno iz/u inozemstvu predujam poreza/porez na dohodak plaćaju do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec ako utvrđeni predujmovi poreza/poreza na dohodak po istom izvoru dohotka u tom mjesecu ne prelaze ukupan iznos od 100,00 kuna uz uvjet da su primici isplaćeni od strane istog isplatitelja.
 • Propisuje se način plaćanja predujma poreza/poreza na dohodak za porezne obveznike koji u Republici Hrvatskoj nemaju prebivalište/uobičajeno boravište;
 • Odredbe Pravilnika su usklađene s Odlukom o visini i načinu isplate dnevnica i drugih naknada koje se isplaćuju iz državnog proračuna, te je pojašnjeno da se rad na terenu državnih i javnih službenika i namještenika, određuje ovisno o opisu poslova radnog mjesta iz pravilnika o unutarnjem redu i nadležnosti ustrojstvene jedinice u koju je državni i javni službenik i namještenik raspoređen, utvrđenu u aktu o unutarnjem ustrojstvu državnog odnosno javnog tijela.
 • Dodatno se pojašnjavanju odredbe vezane za Obrazac PK, obzirom da su 1. siječnja 2018. stupile na snagu odredbe Zakona vezane za elektroničku dostavu porezne kartice.
 • Propisuje se način ispravka i nadopune Obrasca INO–DOH, a šifarnik Obrasca INO-DOH nadopunjen je za oznaku primitka od kojih se utvrđuje dohodak od izravnog iskorištavanja, davanja u zakup ili najam te na svaki drugi način korištenja nekretnina.
 • Izuzimanjem se ne smatra slučaj kada fizička osoba obveznik poreza na dobit prilikom likvidacije odnosno prestanka obavljanja samostalne djelatnosti zadrži određenu imovinu, uz uvjet da je u poslovnim knjigama iskazala isporuku (prodaju) te imovine prema propisima o oporezivanju dobiti u visini tržišne odnosno fer vrijednosti imovine i podmiri potraživanja za nastalu isporuku.
 • Povoljnijom kamatom se ne smatra kamata koja je ugovorena iznad stope od 3% godišnje, a koja je naknadno zbog zakonom određenih promjenjivih parametara pala ispod 3%.
 • Dopušteno je obveznicima poreza na dohodak, odnosno fizičkim osobama obaviti isplatu i u gotovu novcu (dakle, žiro račun ili tekući tačun ili u gotovu novcu) za primitke od otuđenja posebnih vrsta imovine (otpad u skladu s posebnim propisima), ako posebnim propisom nije drugačije uređeno.
 • U Obrascu JOPPD propisane su nove oznake za:
  1. plaće radnika/osiguranika po osnovi radnog odnosa - dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dijete nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
  2. obračun poreza na dohodak i doprinosa po osnovi plaće  člana uprave ili izvršnog direktora trgovačkog društva ili upravitelj zadruge ukoliko se plaća ne isplaćuje, a koja je viša od najviše mjesečne ili najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
  3. podmirenje troška prehrane i smještaja stalnih sezonskih radnika
  4. isplatu plaće do iznosa minimalne plaće, ako je minimalna plaća ugovorena.

Porez na dobit

Za troškove sredstava za osobni prijevoz uvodi se promjena u vidu smanjenja porezno priznatog rashoda sa 70% na 50%.

Pri sastavljanju prijave poreza na dobit za 2017. godinu koja se podnosi u 2018. godini ukinuta je porezna olakšica za reinvestiranu dobit. Porezni poticaji za izvršene investicije i ulaganja u dugotrajnu imovinu provode se samo putem posebnog propisa o poticanju ulaganja, Zakonu o poticanju ulaganja (Narodne novine br. 102/15.) koji pruža mogućnost, ovisno o visini ulaganja u dugotrajnu imovinu i broju novootvorenih radnih mjesta, plaćanje poreza na dobit primjenom porezne stope od 0% u razdoblju do 10 godina.

Prag za utvrđivanje dobiti u paušalnom iznosu za neprofitne pravne osobe je 300.000,00 kn prihoda od obavljanja gospodarske djelatnosti.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit objavljen je u Narodnim novinama br. 2/18., stupio je na snagu 6. siječnja 2018. godine, a od značajnijih izmjena i dopuna izdvajamo da se:

 • U članku 35.a stavak 3. briše. Brisana odredba je glasila: Ako porezni obveznik isplaćuje predujmove dobiti, isti je obvezan voditi evidenciju o isplaćenim predujmovima dobiti koja osobito sadrži sljedeće podatke: ime i prezime, adresa i OIB osobe kojoj je isplaćen predujam; nadnevak i iznos isplaćenog predujma; iznos obračunatog poreza na dohodak pri isplati predujma dobiti prema propisima o porezu na dohodak; za svaku osobu kojoj je isplaćen predujam dobiti iznos ostvarenog udjela u dobiti poreznog razdoblja; iznos obračunatog poreza na dohodak od kapitala po osnovi izuzimanja, sukladno propisima o porezu na dohodak, u slučaju nastanka razlike iz stavka 1. ovoga članka. Evidencija o isplaćenim predujmovima dobiti obvezno se prilaže uz prijavu poreza na dobit.
 • U članku 47.b iza stavka 3. dodaje stavak 4. koji glasi:
  »(4) Ukoliko tijekom poreznog razdoblja kod poreznog obveznika nastanu potraživanja po osnovi danih zajmova ili kredita, odobrenih po istoj kamatnoj stopi, istoj povezanoj osobi, pri čemu ukupan iznos tih potraživanja nastalih u poreznom razdoblju ne prelazi iznos od 150.000,00 kn, takvi zajmovi ili krediti mogu se u Obrascu PD-IPO iskazati u ukupnom iznosu, a ne po pojedinoj transakciji. U tom slučaju se kao datum nastanka obveze ili potraživanja uzima datum nastanka najstarije obveze ili potraživanja, a za sve ostale stavke (osim kamatne stope koja se iskazuje u visini koja je ugovorena) u Obrascu PD-IPO upisuju se zbrojeni iznosi. Navedeni način iskazivanja u Obrascu PD-IPO primjenjuje se na istovjetan način i na obveze po osnovi primljenih kredita ili zajmova od iste povezane osobe.«.
 • Mijenja Prijava poreza na dobit prema novčanom načelu – Obrazac PD-NN koja je sastavni je dio ovoga Pravilnika, a primjenjuje se u postupku podnošenja prijave poreza na dobit prema novčanom načelu za razdoblja koja počinju teći od 1. siječnja 2017. godine i nadalje.
 • Mijenja i dopunjuje Izvješće o obračunu poreza na dobit u paušalnom iznosu – Obrazac PD-PO koje je sastavni je dio ovoga Pravilnika, a primjenjuje se za razdoblja koja počinju teći od 1. siječnja 2017. godine i nadalje.

Ovaj Pravilnik primjenjuje se u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za 2017. godinu i nadalje odnosno za porezna razdoblja koja počinju teći od 1. siječnja 2017. godine.

Porez na dodanu vrijednost

U primjeni je Dodatak IV. - Popis strojeva i opreme pri obračunskom plaćanju PDV-a kod uvoza.
Smatra se da je PDV pri uvozu strojeva i opreme iz Dodatka IV. vrijednosti veće od 1.000.000,00 kuna (po jednoj carinskoj deklaraciji za puštanje u slobodan promet ili po jednom odobrenju o primjeni općeg pravila 2A u slučaju postupnog uvoza temeljem dodatne napomene uz odsjek XVI. i dodatne napomene uz odsjek XVII. Priloga I. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (Službeni list br. L 256 od 7. 9. 1987.) plaćen ako ga porezni obveznik koji ima pravo na odbitak pretporeza u cijelosti iskaže kao obvezu u prijavi PDV-a, a za takav način obračunavanja i plaćanja PDV-a poreznom obvezniku prethodno je Carinska uprava izdala rješenje.

Mijenjaju se ograničenja za odbitak pretporeza kako slijedi:
- Porezni obveznik može odbiti 50% pretporeza obračunanog za nabavu ili najam osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima, osim takvih vozila nabavne vrijednosti iznad 400.000,00 kuna.
Slijedom izmjene čl. 40., st. 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisano je oslobođenje od PDV-a za isporuke dobara koja se koriste isključivo za djelatnosti oslobođene PDV-a na temelju članka 39. stavka 1. ovoga Zakona i odredbi stavka 1. ovoga članka ako za ta dobra nije bio moguć odbitak pretporeza.
Članak 27. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost Narodne novine br. 115/16. propisuje da su PDV-a oslobođene isporuke plovila namijenjenih za razonodu, zrakoplova, osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz za koje nije bio moguć odbitak pretporeza prema članku 61. stavku 1. točki a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14.) koje su porezni obveznici nabavili do 31. prosinca 2017. godine.

Povećava se prag za upis u registar obveznika PDV-a na 300.000,00 kuna.
Porezni obveznici koji u 2017. godini ostvare vrijednost oporezivih isporuka dobara ili obavljenih usluga veće od 300.000,00 kuna (bez PDV-a) obvezni su se od 1. siječnja 2018. upisati u registar obveznika PDV-a.
Porezni obveznici koji u 2017. godini ne ostvare isporuke veće od 300.000,00 kuna obvezni su do 15. siječnja 2018. podnijeti zahtjev za brisanje iz registra obveznika PDV-a nadležnoj ispostavi Porezne uprave ili u tome roku pisanim putem zatražiti da ostanu u sustavu PDV-a. Porezni obveznici koji u 2017. godini ne ostvare isporuke veće od 300.000,00 kuna ostaju i dalje porezni obveznici ako su bili upisani u registar obveznika PDV-a na vlastiti zahtjev što ih obvezuje sljedeće tri kalendarske godine na redovni postupak oporezivanja PDV-om.

Zakon o lokalnim porezima

Izjednačava se kriterij godina starosti za utvrđivanje i naplatu poreza na cestovna motorna vozila te se ovaj porez od 1. siječnja 2018. godine utvrđuje i naplaćuje za sva cestovna motorna vozila do 10 godina starosti.

Međunarodni ugovori

Od 1. siječnja 2018. godine u primjeni je Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Kosova o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu. (link).

Posebni porez na motorna vozila

 • Umjesto posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila, plaća se upravna pristojba prilikom registracije vozila na ime stjecatelja vozila.
 • U slučaju kupoprodaje rabljenog motornog vozila, kupac s kupoprodajnim ugovorom kod tijela nadležnog za registraciju motornih vozila obavlja prijenos vlasništva odnosno registraciju motornog vozila na svoje ime. Obračun i kontrolu naplate upravnih pristojbi obavlja isto to tijelo. Znači kod kupoprodaje rabljenog motornog vozila nije potrebno ovjeravati potpis prodavatelja kod javnog bilježnika, po sklapanju kupoprodajnog ugovora kupac s ugovorom odlazi u stanicu za tehnički pregled vozila u kojoj se obračunava upravna pristojba. Kupac (vlasnik vozila) može odmah upravnu pristojbu uplatiti i registrirati vozilo na svoje ime. Kupac može izabrati da plaćanje upravne pristojbe obavi i izvan stanice za tehnički pregled vozila.
 • Visina upravne pristojbe koja se plaća prilikom registracije rabljenog motornog vozila na ime stjecatelja istog, izračunava se prema propisanom iznosu upravne pristojbe u kunama po kilovatu (KW) ovisno o godini starosti (godina starosti izračunava se prema godini proizvodnje vozila, odnosno godinu starosti rabljenog motornog vozila čini tekuća godina umanjena za godinu proizvodnje, a ukoliko je tekuća godina jednaka godini proizvodnje, smatra se da je vozilo staro jednu godinu). Upravna je propisana Tarifom upravnih pristojbi iz Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi, a podredno se primjenjuju i odredbe Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine br. 115/16.).
 • Upravna pristojba se ne plaća na stjecanje rabljenih motornih vozila koja su namijenjena za potrebe propisane člankom 15. stavkom 1. Zakona, kao i ako se na stjecanje rabljenih motornih vozila, u postupku stjecanja ili isporuke prema posebnom propisu o porezu na dodanu vrijednost, plaća porez na dodanu vrijednost ili se primjenjuje posebni postupak oporezivanja marže.
 • Iz odredabi Zakona isključeno je stjecanje rabljenog motornog vozila temeljem rješenja o nasljeđivanju jer takvo stjecanje podliježe oporezivanju porezom na nasljedstva i darove, a proširen je i krug stjecatelja rabljenog motornog vozila temeljem ugovora o darovanju koji će moći biti oslobođeni od plaćanja upravne pristojbe (bračni drug, potomak i predak koji čini uspravnu liniju te posvojenik i posvojitelj koji je u tom odnosu s darovateljem).

Uredba o dopunama Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi objavljena je u Narodnim novinama br. 129/17., stupila je na snagu 1. siječnja 2018. godine.

Za registraciju motornog vozila na ime stjecatelja motornog vozila u postupku stjecanja rabljenog motornog vozila:

1. za osobne automobile i ostala motorna vozila konstruirana prvenstveno za prijevoz osoba, uključujući motorna vozila tipa karavan, kombi i trkaće automobile iz tarifnih oznaka KN: 8703 21, 8703 22, 8703 23, 8703 24, 8703 31, 8703 32, 8703 33 i 8703 90, osim sanitetskih vozila, dostavnih »van« vozila i vozila posebno prilagođenih za prijevoz osoba s invaliditetom te »pick-up« vozila s dvostrukom kabinom, neovisno o njihovom razvrstavanju u kombiniranoj nomenklaturi:

GODINE STAROSTI

IZNOS U KN PO KW

≤ 1

50

2

45

3

40

4

35

5

30

6

25

7

20

8 – 10

15

11 – 14

10

15 – 18

5

19 – 20

3

21 – 30

1


2. za motocikle (uključujući i mopede), bicikle i slična vozila s pomoćnim motorom, sa ili bez bočne prikolice iz tarifnih oznaka KN: 8711 20, 8711 30, 8711 40, 8711 50 i 8711 90 te »ATV« vozila, neovisno o njihovom razvrstavanju u kombiniranoj nomenklaturi:

GODINE STAROSTI

IZNOS U KN PO cm³

≤ 1

3

2

2,8

3

2,4

4

2

5-7

1,6

8 – 10

1,2

11 – 14

0,8

15 – 18

0,4

19 – 20

0,2

21 – 30

0,1


Napomena:
1. Godina starosti motornog vozila utvrđuje se prema godini proizvodnje motornog vozila.
2. Ako je iznos upravne pristojbe po ovom tarifnom broju manji ili jednak 15 kuna, upravna pristojba se ne naplaćuje.
3. Ako pristojbeni obveznik uplati upravnu pristojbu kod pravne osobe u čijem sastavu posluje stanica za tehnički pregled vozila, smatra se da je upravna pristojba plaćena na propisani račun.
4. Za stjecanje motornih vozila koja se isključivo pokreću na električni pogon, za stjecanje motornih vozila čija je emisija ugljičnog dioksida (CO2) 0 grama po kilometru te stjecanje motornih vozila proizvedena prije 30 i više godina koja su sukladno posebnim propisima razvrstana u kategoriju starodobnih (oldtimer) vozila ne plaća se upravna pristojba.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila objavljen je u Narodnim novinama br. 2/18., stupio je na snagu 6. siječnja 2018. godine, a od značajnijih izmjena izdvajamo da se u članku 9. stavci 1., 2. i 3. mijenjaju i glase:
»(1) Posebni porez se za rabljena motorna vozila obračunava na način da se najprije utvrdi iznos posebnog poreza istog novog motornog vozila nakon čega se utvrđuje deprecijacija njegove vrijednosti.
(2) Obveznik plaćanja posebnog poreza za rabljeno motorno vozilo može tražiti da se deprecijacija vrijednosti motornog vozila utvrdi na temelju Tablice 1, odnosno tablice s postotcima ostataka vrijednosti ovisno o razdoblju od prve registracije motornog vozila ili prema postotku pada vrijednosti istog motornog vozila na tržištu u Republici Hrvatskoj.

Tablica 1.

Razdoblje od prve registracije rabljenog
motornog vozila do podnošenja porezne prijave

%

0 dana

do

1 mjesec

96

1 mjesec

do

2 mjeseca

93

2 mjeseca

do

3 mjeseca

90

3 mjeseca

do

4 mjeseca

88

4 mjeseca

do

5 mjeseci

86

5 mjeseci

do

6 mjeseci

84

6 mjeseci

do

7 mjeseci

82

7 mjeseci

do

8 mjeseci

81

8 mjeseci

do

9 mjeseci

80

9 mjeseci

do

10 mjeseci

79

10 mjeseci

do

11 mjeseci

78

11 mjeseci

do

12 mjeseci

77

12 mjeseci

do

13 mjeseci

76,04

13 mjeseci

do

14 mjeseci

75,08

14 mjeseci

do

15 mjeseci

74,12

15 mjeseci

do

16 mjeseci

73,16

16 mjeseci

do

17 mjeseci

72,20

17 mjeseci

do

18 mjeseci

71,24

18 mjeseci

do

19 mjeseci

70,28

19 mjeseci

do

20 mjeseci

69,32

20 mjeseci

do

21 mjesec

68,36

21 mjesec

do

22 mjeseca

67,40

22 mjeseca

do

23 mjeseca

66,44

23 mjeseca

do

24 mjeseca

65

24 mjeseca

do

26 mjeseci

63,58

26 mjeseci

do

28 mjeseci

62,16

28 mjeseci

do

30 mjeseci

60,74

30 mjeseci

do

32 mjeseca

59,32

32 mjeseca

do

34 mjeseci

57,90

34 mjeseci

do

36 mjeseci

56,48

36 mjeseci

do

38 mjeseci

55,06

38 mjeseci

do

40 mjeseci

53,64

40 mjeseci

do

42 mjeseca

52,22

42 mjeseca

do

44 mjeseca

50,80

44 mjeseca

do

46 mjeseci

49,38

46 mjeseci

do

48 mjeseci

47,96

48 mjeseci

do

51 mjesec

46,36

51 mjesec

do

54 mjeseca

44,76

54 mjeseca

do

57 mjeseci

43,16

57 mjeseci

do

60 mjeseci

41,56

60 mjeseci

do

64 mjeseca

40,06

64 mjeseca

do

68 mjeseci

38,56

68 mjeseci

do

72 mjeseci

37,06

72 mjeseca

do

78 mjeseci

35,26

78 mjeseci

do

84 mjeseca

33,46

84 mjeseca

do

90 mjeseci

31,66

90 mjeseci

do

96 mjeseci

29,86

96 mjeseci

do

102 mjeseca

28,06

102 mjeseca

do

108 mjeseci

26,26

108 mjeseci

do

114 mjeseci

24,46

114 mjeseci

do

120 mjeseci

22,66

120 mjeseci

do

132 mjeseca

21,72

132 mjeseca

do

144 mjeseca

21,12

144 mjeseca

do

156 mjeseci

20,52

156 mjeseci

do

168 mjeseci

19,92

168 mjeseci

do

180 mjeseci

19,32


(3) Postotak deprecijacije iz Tablice 1 se nakon proteka razdoblja od 180 mjeseci umanjuje za 0,6% za razdoblje od svakih 12 mjeseci do zaključno 360 mjeseci.«.


Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila na snazi je od 12. siječnja 2018. godine.
Ovom se Uredbom utvrđuje način izračuna i visine sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila, tj.:

Posebni porez na motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točaka 1. i 3. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13., 108/13., 115/16. i 127/17., dalje: Zakon) te druga motorna vozila prenamijenjena u takva motorna vozila plaća se prema prosječnoj emisiji ugljičnog dioksida (CO2) ovisno o vrsti goriva koje vozilo koristi za pogon i prodajnoj cijeni motornog vozila prema izrazu PP = (VN + PC) + (ON + EN), u kojem je:
PP – posebni porez u kunama
VN – vrijednosna naknada u kunama
PC – naknada koja se utvrđuje na način da se od prodajne cijene motornog vozila oduzme najniži iznos za skupinu kojoj motorno vozilo pripada prema Tablici 1 i tako dobiveni iznos pomnoži s postotkom utvrđenim za skupinu kojoj motorno vozilo pripada prema Tablici 1
ON – osnovna naknada u kunama prema Tablici 2 ili Tablici 3
EN – naknada koja se utvrđuje na način da se od iznosa prosječne emisije ugljičnog dioksida (CO2) motornog vozila oduzme najniži iznos za skupinu kojoj motorno vozilo pripada prema Tablici 2 ili Tablici 3 i tako dobiveni iznos pomnoži s pripadajućim iznosom u kunama za jedan g/km CO2.

Tablica 1

 

Prodajna cijena motornog vozila u kn

VN u kn

%

prva skupina

0,00

100.000,00

0

0

druga skupina

100.000,01

150.000,00

0

0

treća skupina

150.000,01

200.000,00

2.000

5,0

četvrta skupina

200.000,01

250.000,00

4.500

7,0

peta skupina

250.000,01

300.000,00

8.000

9,0

šesta skupina

300.000,01

350.000,00

12.500

11,0

sedma skupina

350.000,01

400.000,00

18.000

13,0

osma skupina

400.000,01

450.000,00

24.500

15,0

deveta skupina

450.000,01

500.000,00

32.000

17,0

deseta skupina

500.000,01

550.000,00

40.500

19,0

jedanaesta skupina

550.000,01

600.000,00

50.000

20,0

dvanaesta skupina

600.000,01

 

60.000

21,0


Tablica 2 – dizelsko gorivo

 

Emisija CO2 (g/km)

ON u kn

Iznos u kn za 1g /km CO2

prva skupina

70

do

85

185

55

druga skupina

85

do

120

1.010

175

treća skupina

120

do

140

7.135

1.150

četvrta skupina

140

do

170

30.135

1.250

peta skupina

170

do

200

67.635

1.350

šesta skupina

200

do

 

108.135

1.450


Tablica 3 – benzin, ukapljeni naftni plin, prirodni plin i druga goriva osim dizelskog

 

Emisija CO2 (g/km)

ON u kn

Iznos u kn za 1g /km CO2

prva skupina

75

do

90

95

35

druga skupina

90

do

120

620

135

treća skupina

120

do

140

4.670

450

četvrta skupina

140

do

170

13.670

700

peta skupina

170

do

200

34.670

1.200

šesta skupina

200

do

 

70.670

1.300


Na motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točke 3. Zakona te druga motorna vozila prenamijenjena u motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona, a koja se razvrstavaju u tarifnu oznaku KN 8704 posebni porez se plaća prema izrazu PP = (S x KS), u kojem je:
PP – posebni porez u kunama
S – snaga motora u kilovatima (kW)
KS –koeficijent snage motora u iznosu od 225,00 kuna.

Posebni porez na motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točaka 2. i 4. Zakona te druga motorna vozila prenamijenjena u takva motorna vozila plaća se prema izrazu PP = (O x KO), u kojem je:
PP – posebni porez u kunama
O – obujam motora u kubičnim centimetrima (cm³) prema Tablici 4
KO – koeficijent obujma motora prema Tablici 4 koji se uvećava ovisno o razini emisije ispušnih plinova na način da se za razinu emisije ispušnih plinova: EURO III uvećava za 5, EURO II uvećava za 10 i EURO I uvećava za 15.

Tablica 4 – obujam motora

Obujam motora u kubičnim centimetrima

KO

51

do

125

4

126

do

300

6

301

do

700

7

701

do

1000

8

1001

do

 

10

 


smiley Naše baze znanja već su usklađene s ovim izmjenama. Tu pogodnost ažurnosti mogu koristiti samo naši pretplatnici, pretplatnici na MIŠLJENJAhr smiley

 

- Može Vas zanimati

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice