Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Osnovice za doprinose i doprinosi u 2019. godini

Datum objave: 21.01.2019, misljenja.hr

Pri isplati plaće od 1. siječnja 2019. na mjesečnu poreznu osnovicu do 30.000,00 kn primjenjuje se stopa od 24%, a preko tog iznosa 36% .
Pri obračunu plaće za siječanj 2019. godine i dalje do 1. siječnja 2020. godine treba obratiti pozornost na donesenu Uredbu o visini minimalne plaće koja propisuje visinu minimalne plaće za 2019. godinu u iznosu 3.750,00 kn.
Minimalna plaća je prema Zakonu o minimalnoj plaći najniži mjesečni iznos bruto plaće koji radniku pripada za rad u punom radnom vremenu.
U iznos minimalne plaće ne ulaze povećanja plaće koja radniku pripadaju za prekovremeni rad, noćni rad i rad nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi.
Minimalna plaća radnika koji radi u nepunom radnom vremenu utvrđuje se i isplaćuje razmjerno ugovorenom radnom vremenu.
Za radnike za koje je poslodavac do 1. siječnja 2019. godine ostvarivao pravo na umanjenu osnovicu sukladno čl. 2., st. 4. Zakona o minimalnoj plaći (Narodne novine br. 39/13. i 130/17.) mjesečna osnovica za obračun doprinosa na osnovicu prema plaći utvrđena prema propisima kojima su uređeni doprinosi za obvezna osiguranja umanjuje se za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. za 50 % te za razdoblje od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. za 25 %.


Prema čl.14. Zakona o doprinosima za obvezno zdravstveno osiguranje vrste doprinosa i stope za obračun jesu:
1. doprinos za zdravstveno osiguranje – koji se obračunava po stopi od 16.5% (do 1. siječnja 2019. godine 15%)
2. posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu – koji se obračunava po stopi od 10%
3. dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje koji se:

 • za osiguranika čiji je mjesečni iznos mirovine do iznosa prosječne neto plaće uključujući i iznos prosječne plaće (dalje u tekstu: do iznosa prosječne neto plaće) - obračunava po stopi od 1%,
 • za osiguranika čiji je mjesečni iznos mirovine viši od iznosa prosječne neto plaće - obračunava po stopi od 3% i
 •  za osiguranika po osnovi nezaposlene osobe i za osiguranika po osnovi osobe kojoj je oduzeta sloboda - obračunava po stopi od 5%.

4. posebni doprinos za zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti – koji se obračunava po stopi od 0,5%.

Iznimno, za osiguranika po osnovi poljoprivrednik, za osiguranika po osnovi poljoprivrednik upisan u upisnik kao nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, za osiguranika po osnovi svećenik i drugi vjerski službenik vjerske zajednice, prema primitku od kojega se utvrđuje drugi dohodak i prema utvrđenoj godišnjoj osnovici osobi koja obavlja drugu djelatnost doprinos za zdravstveno osiguranje obračunava se po stopi od 7,5%.

Iznimno, za osiguranu osobu koja boravi u inozemstvu na službenom putu, posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu obračunava se po stopi od 20%.

Iznimno, za osiguranike: učenici i studenti na redovitom školovanju prema propisima o redovitom školovanju u Republici Hrvatskoj za vrijeme praktične nastave, za vrijeme stručne prakse, stručnih putovanja te djecu sa smetnjama u tjelesnom i duševnom razvoju na praktičnoj nastavi ili na obveznom praktičnom radu u pravnoj osobi za osposobljavanje posebni doprinos za zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti obračunava se po stopi od 0,1%.


Prema čl.13. Zakona o doprinosima za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti vrste doprinosa i stope za obračun jesu:
1. doprinos za mirovinsko osiguranje – koji se:

 • za osobu koja je osiguranik samo mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti obračunava po stopi od 20%
 • za osobu koja je osiguranik i mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje obračunava po stopi od 15%

2. posebni doprinos za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima – koji se obračunava po stopi od 5%
3. dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja s povećanim trajanjem:

 • za osobu koja je osiguranik samo mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti, i to kada se svakih 12 mjeseci staža osiguranja računa:
  - kao 14 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 4,86%
  - kao 15 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 7,84%
  - kao 16 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 11,28%
  - kao 18 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 17,58%
 • za osobu koja je osiguranik i mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje, i to kada se svakih 12 mjeseci staža osiguranja računa:
  -  kao 14 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 3,61%
  -  kao 15 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 5,83%
  -  kao 16 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 8,39%
  -  kao 18 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 13,07%.

Iznimno, za osiguranika po osnovi poljoprivrednik upisanog u upisnik kao nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i za osiguranika po osnovi osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika doprinos za mirovinsko osiguranje:

 • za osobu koja je osiguranik samo mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti obračunava se po stopi od 10%
 • za osobu koja je osiguranik i mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje obračunava se po stopi od 5%.

Iznimno, prema primitku od kojega se utvrđuje drugi dohodak prema utvrđenoj godišnjoj osnovici osobi koja obavlja drugu djelatnost doprinos za mirovinsko osiguranje:
1. za osobu koja je osiguranik samo mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti obračunava se po stopi od 10%
2. za osobu koja je osiguranik i mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje obračunava se po stopi od 7,5%.

Iznimno, za osiguranike: učenici i studenti na redovitom školovanju prema propisima o redovitom školovanju u Republici Hrvatskoj za vrijeme praktične nastave, za vrijeme stručne prakse, stručnih putovanja te djeca sa smetnjama u tjelesnom i duševnom razvoju na praktičnoj nastavi ili na obveznom praktičnom radu u pravnoj osobi za osposobljavanje posebni doprinos za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima obračunava se po stopi od 1%.


Prema članku 17. Zakona o doprinosima za obvezno mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje vrste doprinosa i stope za obračun jesu:
1. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje koji se obračunava po stopi od 5%,
2. dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem, i to kada se svakih 12 mjeseci staža osiguranja računa:
2.1. kao 14 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 1,25%
2.2. kao 15 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 2,01%
2.3. kao 16 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 2,89%
2.4. kao 18 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 4,51%.

Iznimno, prema primitku od kojega se utvrđuje drugi dohodak i prema utvrđenoj godišnjoj osnovici osobi koja obavlja drugu djelatnost, doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje obračunava se po stopi od 2,5%.


Najniža osnovica za obračun doprinosa za 2019. godinu iznosi 3.210,24 kn.
Osiguranicima koji su istodobno kod poslodavca član uprave trgovačkog društva ili izvršni direktor trgovačkog društva ili upravitelj zadruge mjesečna osnovica za obračun doprinosa u 2019. godini ne može biti niža od 5.491,20 kn.
Propisana je obveza doprinosa i za članove uprave i izvršne direktore trgovačkih društava, likvidatore te upravitelje zadruga koji nisu osigurani po toj osnovi kao razlika između osnovice na koju su doprinosi utvrđeni prema osnovi osiguranja (po kojoj je obvezno osiguran) i najniže osnovice za člana uprave 5.491,20 kn.
Mjesečna osnovica za obračun doprinosa za rad u punom radnom vremenu osiguraniku – izaslanom radniku koji je istodobno kod poslodavca član uprave trgovačkog društva ili izvršni direktor trgovačkog društva ili upravitelj zadruge u 2019. godini ne može biti niža od 6.589,44 kn.

Za obrtnike, osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i obveznici su poreza na dohodak, osnovice i iznosi doprinosa za 2019. godinu su kako je prikazano niže u tablici:
- prva uplata do 15. veljače za siječanj 2019. godine!
 

R.br.

Osnova

Osnovica

Mio I 15%

MIO II 5%

Zdr. 16,5%

Ukupno

Dospijeće

1.

Obrt i medicinske sestre, zubotehničari, fizioterapeuti, filmski radnici, novinari i predstavnici obiteljskog doma, ostale samostalne djelatnosti u RPO te najmodavci u sustavu PDV-a (nisu umirovljenici)

 

5.491,20

 

823,68

 

274,56

 

906,05

 

2.004,29

do 15. u mjesecu za prethodni mjesec

2.

Slobodno zanimanje i
sportaši i umjetnici

9.292,80

1.393,92

464,64

1.533,31

3.391,87

3.

Poljoprivreda i šumarstvo

4.646,40

696,96 232,32 766,66 1.695,94


Za obrtnike, osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i obveznici su poreza na dobit, osnovice i iznosi doprinosa za 2019. godinu za poduzetničku plaću su kako je prikazano niže u tablici:
- pva uplata pri isplati za obračun iz siječnja 2019., a ako se ne isplaćuje prva uplata je do 15. veljače za siječanj 2019. godine!

Osnova

Osnovica

Mio I
15%

MIO II
5%

Zdr.
16,5%

Ukupno

Dospijeće

Obrt i medicinske sestre, zubotehničari, fizioterapeuti, filmski radnici, novinari
i predstavnici obiteljskog doma, ostale samostalne djelatnosti u RPO  te najmodavci u sustavu PDV-a (nisu umirovljenici),
slobodno zanimanje, sportaši, umjetnici te poljoprivreda i šumarstvo

 

9.292,80 

 

1.393,92 

 

464,64 

 

1.533,31

 

3.391,87 

pri isplati, a ako se ne isplaćuje do 15. u mjesecu za prethodni mjesec


Iznosi osnovica za obveze koje utvrđuje Porezna uprava rješenjem:

Osnova obveznog osiguranja

Iznos mjesečno (kn)

MIO I
15%

MIO II
5%

Zdr.
16,5%

Ukupno

Dospijeće

Djelatnost obrta od koje se porez plaća prema paušalnom dohotku

3.379,20

506,88 168,96 557,57 1.233,41

do 15.dana u mjesecu
za prethodni mjesec

Djelatnost poljoprivrede i šumarstva od koje se porez plaća prema paušalnom dohotku

3.379,20

506,88 168,96 557,57 1.233,41

Športaš koji porez na dohodak plaća po odbitku

8.448,00

1.267,20 422,40 1.393,92 3.083,52

Umjetnik koji porez na dohodak plaća po odbitku

8.448,00

1.267,20 422,40 1.393,92 3.083,52

Novinar koji porez na dohodak plaća po odbitku

5.491,20

823,68 274,56 906,05 2.004,29

Član uprave trgovačkog društva i izvršni direktor trgovačkog društva i izvršni upravitelj zadruge

8.448,00

1.267,20 422,40 1.393,92 3.083,52

Svećenik i drugi članovi vjerske zajednice

3.210,24

481,54 160,51 529,69 1.171,74

Zaposlenje u inozemstvu kod međunarodnih organizacija, stranih poslodavaca i u institucijama europske unije

8.448,00

1.267,20 422,40 1.393,92 3.083,52

Zaposlenje u tuzemstvu kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu koji nemaju registriranu podružnicu u tuzemstvu

8.448,00

1.267,20 422,40 1.393,92 3.083,52


Godišnja osnovica za obveznika po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti obrta i/ili poljoprivrede kao druge djelatnosti od koje porez na dohodak plaća u paušalnom iznosu iznos je paušalnog dohotka propisanog pravilnikom kojim se uređuje paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti te iznosi:
1. 12.750,00 kuna za poreznog obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak do 85.000,00 kuna
2. 17.250,00 kuna za poreznog obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak iznad 85.000,00 kuna do 115.000,00 kuna
3. 22.425,00 kuna za poreznog obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak iznad 115.000,00 kuna do 149.500,00 kuna
4. 34.500,00 kuna za poreznog obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak iznad 149.500,00 kuna do 230.000,00 kuna ili
5. 45.000,00 kuna za poreznog obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak iznad 230.000,00 kuna do 300.000,00 kuna.

Ostvaren godišnji prihod

Godišnja porezna osnovica

Obvezni doprinosi

Ukupno godišnje

MO I 7,5%

MO II 2,5%

Zdr 7,5%

Do 85.000,00

12.750,00

956,25

318,75

956,25

2.231,25

85.000 do 115.000

17.250,00

1.293,75

431,25

1.293,75

3.018,75

115.000 do 149.500

22.425,00

1.681,88

560,63

1.681,88

3.924,38

149.500 do 230.000

34.500,00

2.587,50

862,50

2.587,50

6.037,50

230.000 do 300.000

45.000,00

3.375,00

1.125,00

3.375,00

7.875,00


Najniži dnevni iznos neto plaće koju je poslodavac dužan isplatiti sezonskom radniku koji obavlja privremene odnosno povremene sezonske poslove u poljoprivredi, za 2019. godinu nakon obračuna i obustave poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak sukladno propisima koji uređuju oporezivanje, ne može biti niži od 90,11 kuna.
Na ovaj iznos plaće odnosno iz iznosa plaće iz Odluke, ne obračunavaju se i ne uplaćuju doprinosi za obvezna osiguranja po stopama prema posebnom propisu, jer su ista uplaćena unaprijed kupnjom vrijednosnog kupona.
Dnevna osnovica za obračun doprinosa sezonskim radnicima u poljoprivredi umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,4 podijeljen brojkom 30 te iznosi 112,64 kuna.

Osnovice za doprinose pomoraca u međunarodnoj plovidbi za 2019. godinu:
 

Kategorija

Radno mjesto

 

Osnovica osiguranja

1.

zapovjednik broda

kn

7.703,00

 

upravitelj stroja

   
 

zapovjednik osoblja

   
 

upravitelj osoblja u strojarnici

   
 

2.

prvi časnik palube

kn

5.680,00

 

drugi časnik stroja

   
 

rukovodeće hotelsko osoblje (upravitelji)

   
 

liječnik

   
 

zubar

   
 

časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda

   
 

časnik odgovoran za zaštitu okoliša

   
 

časnik odgovoran za sigurnost plovidbe i rada

   
 

3.

drugi časnik palube

kn

4.293,00

 

zapovjednik jahte

   
 

treći časnik stroja

   
 

rukovodeće hotelsko osoblje (direktori)

   
 

frižiderist

   
 

operater postrojenja za ukapljivanje

   
 

zapovjednik plutajućeg objekta

   
 

zapovjednik nepomičnog odobalnog objekta

   
 

operater dinamičke pozicije

   
 

upravitelj stroja na jahti

   
 

4.

treći časnik palube

kn

3.975,00

 

časnik plovidbene straže na palubi

   
 

četvrti časnik stroja

   
 

radiočasnik

   
 

više hotelsko osoblje (časnici)

   
 

više tehničko osoblje (časnici)

   
 

elektročasnik

   
 

elektroničar

   
 

časnik plovidbene straže u strojarnici

   
 

prvi časnik palube na jahti

   
 

drugi časnik stroja na jahti

   
 

5.

više hotelsko osoblje (niži časnici)

kn

3.727,00

 

više tehničko osoblje (niži časnici)

   
 

električar

   
 

mehaničar

   
 

prvi kuhar

   
 

prvi konobar

   
 

vođa palube

   
 

vođa stroja

   
 

poslužitelj sisaljki (pumpman)

   
 

vozač na RO-RO brodovima

   
 

medicinska sestra

   
 

alatničar

   
 

dizaličar

   
 

bušač

   
 

ronioc

   
 

bravar

   
 

cjevar

   
 

varioc

   
 

6.

član plovidbene straže na palubi (kormilar)

 

3.471,00

 

član plovidbene straže u strojarnici (mazač)

   
 

hotelsko osoblje

   
 

tehničko osoblje

   
 

7.

drugi kuhar

kn

3.350,74

 

drugi konobar

   
 

pekar

   
 

slastičar

   
 

8.

vježbenik palube

kn

3.210,24

 

vježbenik stroja

   
 

ostali vježbenici

   
 

mornar

   
 

čistač

   
 

mladić sobe

   
 

mladić kuhinje

   
 

pomoćnik električara

   
 

pomoćnik mehaničara

   
 

pomoćnik poslužitelja sisaljki (pumpman)

   
 

pomoćno hotelsko osoblje

   
 

pomoćno tehničko osoblje

   

 


Za 2018. godinu:
Uredbu o visini minimalne plaće koja propisuje visinu minimalne plaće za 2018. godinu u iznosu 3.439,80 kn.
Minimalna plaća je prema Zakonu o minimalnoj plaći najniži mjesečni iznos bruto plaće koji radniku pripada za rad u punom radnom vremenu.
U iznos minimalne plaće ne ulaze povećanja plaće koja radniku pripadaju za prekovremeni rad, noćni rad i rad nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi.
Minimalna plaća radnika koji radi u nepunom radnom vremenu utvrđuje se i isplaćuje razmjerno ugovorenom radnom vremenu.
Za sve radnike koji su u mjesecu prosincu 2017. godine prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu imali ugovorenu, utvrđenu ili propisanu plaću do iznosa minimalne plaće ili u iznosu minimalne plaće, a koji i nastavno u 2018. godini imaju ugovorenu, utvrđenu ili propisanu plaću do iznosa minimalne plaće ili u iznosu minimalne plaće, mjesečna osnovica za obračun doprinosa na osnovicu prema plaći umanjuje se za 50% iznosa minimalne plaće ili razmjernog dijela minimalne plaće koja je propisana za mjesec osiguranja za koji se vrši obračun (prvi obračun plaće za siječanj 2018. godine) i to do trenutka ugovaranja, utvrđivanja ili propisivanja plaće koja je viša od iznosa minimalne plaće.

Najniža osnovica za obračun doprinosa prema izračunu za 2018. godinu iznosi 3.047,60 kn.
Osiguranicima koji su istodobno kod poslodavca član uprave trgovačkog društva ili izvršni direktor trgovačkog društva ili upravitelj zadruge mjesečna osnovica za obračun doprinosa u 2018. godini ne može biti niža od 5.213,00 kn.
Mjesečna osnovica za obračun doprinosa za rad u punom radnom vremenu osiguraniku – izaslanom radniku koji je istodobno kod poslodavca član uprave trgovačkog društva ili izvršni direktor trgovačkog društva ili upravitelj zadruge u 2018. godini ne može biti niža od 6.255,60 kn.

Za obrtnike, osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i obveznici su poreza na dohodak, osnovice i iznosi doprinosa za 2018. godinu su kako je prikazano niže u tablici:
- prva uplata do 15. veljače za siječanj 2018. godine!

R.br.

Osnova

Osnovica

Mio I 15%

MIO II 5%

Zdr. 15%

Zaštita zdravlja… 0,5%

Zapošlj. 1,7%

Ukupno

Dospijeće

1.

Obrt i medicinske sestre, zubotehničari, fizioterapeuti, filmski radnici, novinari i predstavnici obiteljskog doma, ostale samostalne djelatnosti u RPO te najmodavci u sustavu PDV-a (nisu umirovljenici)

5.213,00

781,95

260,65

781,95

26,07

88,62

1.939,24

do 15. u mjesecu za prethodni mjesec

2.

Slobodno zanimanje i
sportaši i umjetnici

8.822,00

1.323,30

441,10

1.323,30

44,11

149,97

3.281,78

3.

Poljoprivreda i šumarstvo

4.411,00

661,65

220,55

661,65

22,06

74,99

1.640,90


Za obrtnike, osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i obveznici su poreza na dobit, osnovice i iznosi doprinosa za 2018. godinu za poduzetničku plaću su kako je prikazano niže u tablici:
- pva uplata pri isplati za obračun iz siječnja 2018., a ako se ne isplaćuje prva uplata je do 15. veljače za siječanj 2018. godine!

Osnova

Osnovica

Mio I 15%

MIO II 5%

Zdr. 15%

Zaštita zdravlja… 0,5%

Zapošlj. 1,7%

Ukupno

Dospijeće

Obrt i medicinske sestre, zubotehničari, fizioterapeuti, filmski radnici, novinari
i predstavnici obiteljskog doma, ostale samostalne djelatnosti u RPO  te najmodavci u sustavu PDV-a (nisu umirovljenici),
slobodno zanimanje, sportaši, umjetnici te poljoprivreda i šumarstvo

8.822,00

1.323,30

441,10

1.323,30

44,11

149,97

3.281,78

pri isplati, a ako se ne isplaćuje do 15. u mjesecu za prethodni mjesec


Iznosi osnovica za obveze koje utvrđuje Porezna uprava rješenjem:

Osnova obveznog osiguranja

Iznos mjesečno (kn)

MIO I
15%

MIO II
5%

Zdr.
15%

Zaštita zdravlja…
0,5%

Zapošlj.
1,7%

Ukupno

Dospijeće

Djelatnost obrta od koje se porez plaća prema paušalnom dohotku

3.208,00

481,20

160,40

481,20

16,04

54,54

1.193,38

do 15.dana u mjesecu
za prethodni mjesec

 

 

 

 

Djelatnost poljoprivrede i šumarstva od koje se porez plaća prema paušalnom dohotku

3.208,00

481,20

160,40

481,20

16,04

54,54

1.193,38

Športaš koji porez na dohodak plaća po odbitku

8.020,00

1.203,00

401,00

1.203,00

40,10

136,34

2.983,44

Umjetnik koji porez na dohodak plaća po odbitku

8.020,00

1.203,00

401,00

1.203,00

40,10

136,34

2.983,44

Novinar koji porez na dohodak plaća po odbitku

5.213,00

781,95

260,65

781,95

26,07

88,62

1.939,24

Član uprave trgovačkog društva i izvršni direktor trgovačkog društva i izvršni upravitelj zadruge

8.020,00

1.203,00

401,00

1.203,00

40,10

136,34

2.983,44

Svećenik i drugi članovi vjerske zajednice

3.047,60

457,14

152,38

457,14

15,24

51,81

1.133,71

Zaposlenje u inozemstvu kod međunarodnih organizacija, stranih poslodavaca i u institucijama europske unije

8.020,00

1.203,00

401,00

1.203,00

40,10

136,34

2.983,44

Zaposlenje u tuzemstvu kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu koji nemaju registriranu podružnicu u tuzemstvu

8.020,00

1.203,00

401,00

1.203,00

40,10

136,34

2.983,44


Godišnja osnovica za doprinose obveznika po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti obrta i/ili poljoprivrede kao druge djelatnosti od koje porez na dohodak plaća u paušalnom iznosu u 2018. godini iznosi:

 • 12.750,00 kuna za poreznog obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak do 85.000,00 kuna,
 • 17.250,00 kuna za poreznog obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak iznad 85.000,00 kuna do 115.000,00 kuna,
 • 22.425,00 kuna za poreznog obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak iznad 115.000,00 kuna do 149.500,00 kuna,
 • 34.500,00 kuna za poreznog obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak iznad 149.500,00 kuna do 230.000,00 kuna ili
 • 45.000,00 kuna za poreznog obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak iznad 230.000,00 kuna do 300.000,00 kuna.

Dnevna osnovica za obračun doprinosa sezonskim radnicima u poljoprivredi iznosi 106,93 kn.

Mjesečna osnovica za obračun doprinosa za obvezno osiguranje člana posade broda u međunarodnoj plovidbi u obveznom mirovinskom osiguranju ako u Republici Hrvatskoj ima prebivalište, odnosno uobičajeno boravište (rezident) i u obveznom zdravstvenom osiguranju te zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu ako u Republici Hrvatskoj ima prebivalište ili odobreni stalni boravak.
Visina ove mjesečne osnovice određuje se prema tablici kako slijedi.

Osnovice za doprinose pomoraca u međunarodnoj plovidbi za 2018. godinu:

Kategorija

Radno mjesto

 

Osnovica osiguranja

1.

zapovjednik broda

kn

7.703,00

 

upravitelj stroja

 

 

 

zapovjednik osoblja

 

 

 

upravitelj osoblja u strojarnici

 

 

 

2.

prvi časnik palube

kn

5.680,00

 

drugi časnik stroja

 

 

 

rukovodeće hotelsko osoblje (upravitelji)

 

 

 

liječnik

 

 

 

zubar

 

 

 

časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda

 

 

 

časnik odgovoran za zaštitu okoliša

 

 

 

časnik odgovoran za sigurnost plovidbe i rada

   

 

3.

drugi časnik palube

kn

4.293,00

 

zapovjednik jahte

 

 

 

treći časnik stroja

 

 

 

rukovodeće hotelsko osoblje (direktori)

 

 

 

frižiderist

 

 

 

operater postrojenja za ukapljivanje

 

 

 

zapovjednik plutajućeg objekta

 

 

 

zapovjednik nepomičnog odobalnog objekta

 

 

 

operater dinamičke pozicije

 

 

 

upravitelj stroja na jahti

 

 

 

4.

treći časnik palube

kn

3.975,00

 

časnik plovidbene straže na palubi

 

 

 

četvrti časnik stroja

 

 

 

radiočasnik

 

 

 

više hotelsko osoblje (časnici)

 

 

 

više tehničko osoblje (časnici)

 

 

 

elektročasnik

 

 

 

elektroničar

 

 

 

časnik plovidbene straže u strojarnici

 

 

 

prvi časnik palube na jahti

   
 

drugi časnik stroja na jahti

   

 

5.

više hotelsko osoblje (niži časnici)

kn

3.727,00

 

više tehničko osoblje (niži časnici)

 

 

 

električar

 

 

 

mehaničar

 

 

 

prvi kuhar

 

 

 

prvi konobar

 

 

 

vođa palube

 

 

 

vođa stroja

 

 

 

poslužitelj sisaljki (pumpman)

 

 

 

vozač na RO-RO brodovima

 

 

 

medicinska sestra

 

 

 

alatničar

 

 

 

dizaličar

 

 

 

bušač

 

 

 

ronioc

 

 

 

bravar

 

 

 

cjevar

 

 

 

varioc

 

 

 

6.

član plovidbene straže na palubi (kormilar)

 

3.471,00

 

član plovidbene straže u strojarnici (mazač)

 

 

 

hotelsko osoblje

 

 

 

tehničko osoblje

 

 

 

7.

drugi kuhar

kn

3.181,00

 

drugi konobar

 

 

 

pekar

 

 

 

slastičar

 

 

 

8.

vježbenik palube

kn

3.047,60

 

vježbenik stroja

 

 

 

ostali vježbenici

 

 

 

mornar

 

 

 

čistač

 

 

 

mladić sobe

 

 

 

mladić kuhinje

 

 

 

pomoćnik električara

 

 

 

pomoćnik mehaničara

 

 

 

pomoćnik poslužitelja sisaljki (pumpman)

 

 

 

pomoćno hotelsko osoblje

 

 

 

pomoćno tehničko osoblje

 

 

 

 

 

- Može Vas zanimati

×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice