Odluka o porezima Općine Veliko Trgovišće objavljena je u Narodnim novinama br. 72/18., stupa na snagu stupa na snagu os­moga dana od dana objave u »Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije« osim odredbi o prirezu porezu na dohodak, koje stupaju na snagu 1. rujna 2018. godine. Porezi općine Veliko Trgovišće su:
1. prirez porezu na dohodak,
2. porez na potrošnju,
3. porez na kuće za odmor,
4. porez na korištenje javnih površina. Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 7,5%. Porez na potrošnju plaća se po stopi 3% na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području općini Veliko Trgovišće. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.