Odluka o porezima Općine Lokvičići objavljena je u Narodnim novinama br. 34/18., stupa na snagu stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Lokvičići«, osim odredbi o  prirezu poreza na dohodak koji stupaju na snagu 1. svibnja 2018. godine. Općini pripadaju sljedeći porezi:
1. prirez poreza na dohodak,
2. porez na potrošnju,
3. porez na kuće za odmor. Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 7%. Porez na potrošnju plaća se po stopi 3% na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakija i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva, i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Općine Lokvičići. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.