Odluka o općinskim porezima Općine Marijanci objavljena je u Narodnim novinama br. 13/18., stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u »Službenom glasniku« Općine Marijanci, osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu 1. ožujka 2018. godine.

Porezi Općine Marijanci su:
1. prirez porezu na dohodak,
2. porez na potrošnju,
3. porez na kuće za odmor,
4. porez na korištenje javnih površina.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5%.

Porez na potrošnju plaća se po stopi 3% na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima, a koji se nalaze na području Općine Marijanci.