Odluka o općinskim porezima Općine Jakšić objavljena je u Narodnim novinama br. 3/18., stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Općine Jakšić.

Porezi Općine su:
1. prirez porezu na dohodak,
2. porez na potrošnju,
3. porez na kuće za odmor,
4. porez na korištenje javnih površina.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%.

Porez na potrošnju alkoholnih, bezalkoholnih pića i piva plaća se po stopi do 3%.