Odluka o općinskim porezima Općine Gračišće objavljena je u Narodnim novinama br. 37/19., stupa na snagu 1. svibnja 2019. godine. Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza koji pripadaju Općini Gračišće, visina poreza, osnovica i visina porezne stope, obveznici plaćanja te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima. Općini Gračišće pripadaju sljedeći općinski porezi:
1. prirez porezu na dohodak,
2. porez na potrošnju,
3. porez na kuće za odmor. Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5%.
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića plaća se po stopi 3% na potrošnju pića (prirodna i specijalna vina, vinjak, rakiju i ostala žestoka pića) piva i bezalkoholna pića u ugostiteljskim objektima. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.