Odluka o lokalnim porezima Općine Klis objavljena je u Narodnim novinama br. 3/18., stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenom vjesniku općine Klis«.

Ovom se Odlukom propisuju vrste poreza koji pripadaju Općini Klis, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima kako slijedi:
1. prirez porezu na dohodak,
2. porez na potrošnju,
3. porez na kuće za odmor.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%.

Porez na potrošnju alkoholnih, bezalkoholnih pića i piva plaća se po stopi od 3%.