Odluka o lokalnim porezima Općine Klinča Sela objavljena je u Narodnim novinama br. 81/18., stupa na snagu stupa na snagu osmi dan od dana objave u »Službenom glasniku Općine Klinča Sela« osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu 1. listopada 2018. godine.

Porezi Općine Klinča Sela su:
1. Prirez porezu na dohodak,
2. Porez na potrošnju,
3. Porez na kuće za odmor,
4. Porez na korištenje javnih površina.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakija i žestoka pića), prirodna vina, specijalna vina, piva i bezalkoholnih pića po stopi od 3%.