Odluka o gradskim porezima Grada Đakova objavljena je u Narodnim novinama br. 3/18., stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenome glasniku Grada Đakova« Porezi Grada Đakova su:
1. prirez porezu na dohodak,
2. porez na potrošnju,
3. porez na kuće za odmor
4. porez na korištenje javnih površina. Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%. Porez na potrošnju plaća se po stopi 3% na potrošnju alkoholnih pića, piva i bezalkoholnih pića prodanih u ugostiteljskim objektima na području Grada Đakova. Odluka o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Đakova objavljena je u Narodnim novinama br. 3/18., stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenome glasniku Grada Đakova«, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu 1. veljače 2018. godine. U Odluci o gradskim porezima (»Službeni glasnik Grada Đakova«, broj 7/17.) članak 18. mijenja se i glasi:
»Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o gradskim porezima Grada Đakova (»Službeni glasnik Grada Đakova«, broj 5/03.) i Odluka o ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.