Odluka o gradskim porezima Grada Đakova objavljena je u Narodnim novinama br. 3/18., stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenome glasniku Grada Đakova«

Porezi Grada Đakova su:
1. prirez porezu na dohodak,
2. porez na potrošnju,
3. porez na kuće za odmor
4. porez na korištenje javnih površina.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%.

Porez na potrošnju plaća se po stopi 3% na potrošnju alkoholnih pića, piva i bezalkoholnih pića prodanih u ugostiteljskim objektima na području Grada Đakova.


Odluka o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Đakova objavljena je u Narodnim novinama br. 3/18., stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenome glasniku Grada Đakova«, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu 1. veljače 2018. godine.

U Odluci o gradskim porezima (»Službeni glasnik Grada Đakova«, broj 7/17.) članak 18. mijenja se i glasi:
»Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o gradskim porezima Grada Đakova (»Službeni glasnik Grada Đakova«, broj 5/03.) i Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Đakova, (»Narodne novine«, broj 143/05., »Službeni glasnik Grada Đakova«, broj 11/05.).«