Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Zakon o pružanju usluga u turizmu

Datum objave: 28.12.2017, misljenja.hr

Zakon o pružanju usluga u turizmu objavljen je u Narodnim novinama br. 130/17., stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine, osim članka 7. točaka 1. – 16., članaka 8. i 9., članaka 26. – 53., članaka 55. – 60., članaka 98., 99. i 103. i članka 107. stavka 1. točaka 1. – 21. i točaka 23., 24. i 25. koji stupaju na snagu 1. srpnja 2018. godine.

Osnovna pitanja koja se ovim zakonom uređuju su način i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe mogu pružati usluge u turizmu, a promjene u odnosu na stari Zakon, su:

 • Smanjenje administrativnih prepreka za započinjanje, ali i nastavak poduzetničke djelatnosti.
 • Propisuju se usluge koje se smatraju turističkim uslugama zdravstvenog turizma - usluge organiziranja i/ili posredovanja usluge prijevoza, turističkog transfera i smještaja, kao pojedinačne usluge ili kao organizirano putovanje, koje se pružaju korisnicima zdravstvenih usluga zdravstvenog turizma; proširuje se mogući krug pružatelja turističkih usluga u zdravstvenom turizmu, pa se pored specijalnim bolnicama i lječilištima, daje mogućnost pružanja tih usluga i drugim zdravstvenim ustanovama, trgovačkim društvima za obavljanje zdravstvene djelatnosti i zdravstvenim radnicima koji samostalno obavljaju privatnu praksu, sukladno posebnim propisima kojima je regulirana zdravstvena zaštita, za korisnike svojih zdravstvenih usluga dodatno uređenje turističke usluge u kongresnom turizmu, kao usluge osmišljanja idejnih rješenja, planiranja, savjetovanja, promocije, registracije sudionika, te sadržajne i tehničke organizacije i provedbe skupova i događanja, a kada istovremeno uključuju ponudu smještaja, prijevoza, turističkog transfera, izleta i drugih usluga u turizmu sudionicima skupova i događanja te osobama u njihovoj pratnji.
 • Propisuje se tko ove usluge može pružati pored turističkih agencija, da ugostitelji mogu u svom ugostiteljskom objektu pružati usluge tehničke organizacije i provedbe skupova i događanja koji uključuju usluge smještaja, da organizator kongresa, događanja ili sličnog skupa može bez angažiranja turističke agencije organizirati prijevoz, smještaj i prehranu za sudionike, ako se trošak njihovog sudjelovanja pokriva iz sredstava organizatora ili sponzorstva, donacija i slično, bez naplate kotizacije i ostalih troškova od sudionika, s tim da sudionik kongresa, događanja ili sličnog takvog skupa ne može snositi troškove svoga sudjelovanja kroz osobno sponzorstvo, donaciju ili slično.
 • Propisuje se da pružanje turističkih usluga u kongresnom turizmu nije organizacija kongresa, događanja ili sličnih skupova, koji ne uključuju ponudu smještaja, prijevoza, turističkog transfera, izleta i drugih usluga u turizmu sudionicima skupova i događanja te osobama u njihovoj pratnji.
 • Uređuje se pružanje usluga iznajmljivanja osobnih vozila (rent-a-car) bez vozača, te tko ih i pod kojim uvjetima može pružati.
 • Uređuje se turističko ronjenje - ronjenje namijenjeno turistima roniocima u svrhu rekreacije i razgledavanja podmorja, tko ih može pružati, usluge koje su obuhvaćene turističkim ronjenjem, te uvjeti pod kojima se pruža ta usluga.
 • Definira se usluga turističkog transfera i tko ju može pružati, primjerice ugostitelji za potrebe svojih gostiju kojima pružaju usluge smještaja.
 • Omogućuje se crkvi i vjerskim zajednicama organiziranje hodočašća i drugih putovanja u funkciji promicanja i očitovanja vjere, do najviše dva dana uključujući jedno noćenje, uz pisano odobrenje tijela vjerske zajednice nadležnog za izdavanje takve potvrde, uz uvjete kao što su propisani za sindikate i udruge.
 • Dodatno se regulira pružanje turističkih usluga aktivnog i pustolovnog turizma, propisuju veće obveze što se tiče pružatelja usluge (organizatora) takvih aktivnosti, ali i osoba koje pružatelji usluga angažiraju za izvođenje tih aktivnosti, a što je sve vezano za sigurnost i zaštitu potrošača, a time i pružatelja usluga.
 • Uređuje se stručni ispit na način da se sastoji od općeg dijela za područje Republike Hrvatske i od posebnog dijela za zaštićene cjeline (lokalitete) po županijama, za koji će program propisati ministar pravilnikom, uz povećanje broja nastavnih sati i praktične nastave (vježbi).
 • Uređuje se pružanje usluga turističkog vodiča državljana druge države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije na privremenoj ili povremenoj osnovi, na način da isti može pružati usluge turističkog vodiča sukladno posebnom propisu kojim se uređuju uvjeti za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za pružanje usluga turističkih vodiča, osim na ili u zaštićenim cjelinama (lokalitetima), te se time izjednačuje položaj navedenih turističkih vodiča s hrvatskim turističkim vodičima koji imaju položen samo opći dio stručnog ispita; također navedeni turistički vodič može privremeno i povremeno pružati usluge turističkog vodiča na ili u zaštićenim cjelinama (lokalitetima) za koje je završio posebni dio stručnog ispita za zaštićene cjeline (lokalitete) na visokom učilištu sukladno odredbama ovoga Zakona.
 • Daje se ovlaštenje ministru turizma da uz prethodno mišljenje ministara nadležnih za kulturu i poslove zaštite prirode pravilnikom propiše popis zaštićenih cjelina (lokaliteta).
 • Podiže se nivo znanja stranog jezika za pružanje usluga turističkog vodiča - razina B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru podizanje nivoa znanja stranih jezika za voditelja poslova - znanje najmanje jednog svjetskog jezika razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru i poznavanje još jednog svjetskog stranog jezika razine A2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru.
 • Propisuje se obveza turističkoj agenciji zapošljavanja najmanje jednog voditelja poslova.
 • Ukida se organiziranje seminara i polaganje stručnih ispita za voditelja poslovnice na visokim učilištima, a uvodi samo polaganje stručnog ispita za voditelja poslova pred ispitnom komisijom ministarstva nadležnog za turizam, prema ishodima učenja koje propisuje ministar turizma.
 • Uređuje se pitanje prostora u kojem posluje turistička agencija na način da ista u pravilu posluje u prostoru poslovne namjene, a u prostoru stambene iznimno i to ako posluje samo na način da svoje usluge pruža putem internetskih stranica ili sličnog online sustava za prodaju, uključujući telefonsku službu, a bez istodobne fizičke prisutnosti korisnika usluge u prostoru u kojem turistička agencija obavlja svoju djelatnost, s tim da taj prostor mora ispunjavati uvjete sigurnosti i zaštite na radu propisane posebnim propisima koji uređuju zaštitu na radu.
 • Propisuje se obveza turističkim agencijama da na svojim internetskim stranicama, radi zaštite potrošača, objave sljedeće podatke: tvrtka i sjedište, osobni identifikacijski broj ili PDV identifikacijski broj ako je obveznik plaćanja poreza na dodanu vrijednost, ime i prezime voditelja poslova, svojstvo u kojem nastupa i ovlaštenja koja ima, adresu e-pošte, broj telefona i telefaksa, te radno vrijeme u kojem je moguće uspostaviti izravan kontakt sa zaposlenicima turističke agencije, broj sudskog ili drugoga javnog registra u koji je turistička agencija upisana, te podatke o registru, pojedinosti o nadležnom tijelu čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost turističke agencije, jasne upute o načinu podnošenja prigovora, odnosno o načinu na koji rješava potrošačke pritužbe, opće uvjete poslovanja za usluge koje pruža, odnosno opće uvjete poslovanja turističke agencije čije usluge prodaje i/ili za koje posreduje, na hrvatskom jeziku i jezicima na kojima nudi svoje usluge.
 • Smanjuje se broj pravilnika za čije je donošenje ovlašten ministar, smanjuje se iznos prekršajnih kazni i uvodi ublažavanje postupanja turističkih inspektora prema pružateljima usluga počiniteljima prekršaja primjenom načela oportuniteta, tj. propisivanjem mogućnosti da se bez kažnjavanja otklone nepravilnosti i nedostaci utvrđeni u inspekcijskom nadzoru; navedenim rješenjem.

 

- Može Vas zanimati

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice