Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

GFI-POD za 2017. poduzetnici za potrebe statistike predaju do 30. travnja 2018. i prijava obveze konsolidacije

Datum objave: 19.03.2018, misljenja.hr

Poduzetnici su do 30. travnja 2018. obvezni u FINA-u dostaviti godišnje financijske izvještaje za potrebe statistike. Godišnji financijski izvještaji za potrebe statistike podnose se na Obrascu GFI-POD.

Obveznici predaje su: društvo s ograničenom odgovornošću, dioničko društvo, javno trgovačko društvo, komanditno društvo, gospodarsko interesno udruženje, trgovac pojedinac, tuzemne poslovne jedinice nerezidenata, ustanova - obveznik poreza na dobit, zajednica ustanova ako je obveznik poreza na dobit i zadruga. Obveznici predaje su i obrtnik, slobodno zanimanje, obiteljsko gospodarstvo i privatna osoba samo ako su obveznici poreza na dobit, te druge osobe obveznici poreza na dobit.

Na godišnje financijske izvještaje za izvještajna razdoblja koja počinju 1. siječnja 2016. godine ili kasnije (dakle i za 2017. godinu) primjenjuje se čl. 30. Zakona o računovodstvu i Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (Narodne novine br. 95/16.).

Poduzetnici su dužni sastaviti:
1. izvještaj o financijskom položaju (bilancu),
2. račun dobiti i gubitka,
3. bilješke uz financijske izvještaje.

Poduzetnici koji su obveznici konsolidacije dužni su sastaviti i:
- izvještaj o novčanim tokovima po indirektnoj ili direktnoj metodi i
- izvještaj o promjenama kapitala.

Obveznici primjene Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, subjekti od javnog interesa, dužni su sastaviti i izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti.

Obrasci za predaju godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu mijenjaju se samo u dijelu Referentne stranice, na način da je aktivirano polje za upis obveznosti sastavljanja nefinancijskoga izvješća pri javnoj objavi. Novost je da se od ove godine za javnu objavu podnosi još jedan, novi izvještaj "Nefinancijsko izvješće". Obveznici podnošenja ovog novog izvještaja su veliki poduzetnici koji su subjekti od javnog interesa i koji na datum bilance prelaze kriterij prosječnog broja od 500 radnika tijekom prethodne poslovne godine u svoje izvješće poslovodstva uključuju nefinancijsko izvješće koje sadržava informacije u mjeri nužnoj za razumijevanje razvoja, poslovnih rezultata i položaja poduzetnika te učinka njegovih aktivnosti koje se odnose najmanje na okolišna, socijalna i kadrovska pitanja, poštovanje ljudskih prava, borbu protiv korupcije i pitanja u vezi s podmićivanjem, uključujući:
a) kratak opis poslovnog modela poduzetnika,
b) opis politika poduzetnika u vezi s tim pitanjima, uključujući postupke temeljite analize koji se provode,
c) rezultate tih politika,
d) osnovne rizike povezane s tim pitanjima koji se odnose na poslovanje poduzetnika, uključujući, kad je to relevantno i razmjerno, njegove poslovne odnose, proizvode ili usluge koji mogu prouzročiti negativne učinke na tim područjima, te način na koji poduzetnik upravlja tim rizicima,
e) nefinancijske ključne pokazatelje uspješnosti važne za određeno poslovanje.


Iz obavijesti FINA-e:
"Obzirom na odredbu članka 19., stavka 12. Zakona o računovodstvu kojim je  propisano da godišnje financijske izvještaje potpisuju predsjednik uprave i svi članovi uprave (direktori), odnosno svi izvršni direktori poduzetnika, a godišnji financijski izvještaj subjekata koji nemaju upravu, odnosno izvršne direktore potpisuju osobe ovlaštene za njihovo zastupanje, izmijenjen je način potpisivanja učitane dokumentacije.
Web aplikacijom omogućeno je potpisivanje GFI-a samo jednim potpisom, u slučaju kada je za potpisivanje GFI-a ovlaštena jedna osoba (opcija: Potpisivanje), ili višestruko potpisivanje za one subjekte kod kojih je za potpisivanje GFI-a ovlašteno više osoba (opcija Višestruko potpisivanje).
Ako je za potpisivanje GFI-a ovlašteno više osoba, u tom slučaju svaka od njih izvještaj može potpisati svojim certifikatom. U tom slučaju odabire se opcija Višestruko potpisivanje te pri tome subjekt sam zaključuje postupak potpisivanja kada utvrdi da su svi ovlašteni potpisnici potpisali izvještaj. Tek nakon što prijavljeni subjekt u aplikaciji RGFI odabere opciju „Završetak evidencije“ izvještaj će biti evidentiran kao potpun i točan u sustavu Registra godišnjih financijskih izvještaja.
Naravno, kao i do sada postoji mogućnost da ovlaštena osoba (ako samostalno potpisuje GFI) ili svi ovlašteni potpisnici (ako je više ovlaštenih potpisnika), opunomoće jednu osobu da u njihovo ime predaje i potpisuje GFI. Za navedeno se odabire opcija Potpisivanje.
Novost kod predaje nestandardne dokumentacije (Revizorsko izvješće, godišnje izvješće, odluka o utvrđivanju GFI-a, Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka) je ta da tu dokumentaciju sada učitavate kao skenirani PDF dokument koji je prethodno, od strane ovlaštenih potpisnika potpisan na papiru."

"Godišnji financijski izvještaj (GFI-POD) društvo treba dostaviti u Finu iako ne posluje, a ako je poslovalo u prijašnjim razdobljima te u poslovnim knjigama ima evidentiranu imovinu i obveze. U tom slučaju, ako društvo tijekom izvještajne godine nije ostvarilo niti prihode, niti rashode, na stranici za upis općih podataka (referentna stranica u Excel obrascu), u polje poslovne aktivnosti u razdoblju izvještavanja, obveznik upisuje NE, a popunjava samo bilančne pozicije. GFI-POD ne trebaju predavati samo ona društva koja nisu poslovala od osnivanja. Takvi poduzetnici predaju izjavu o neaktivnosti."

  • Ostala pitanja i odgovori (link).
  • Predaja godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika koji su imali statusne promjene (link).


Obrazac GFI-POD za poduzetnike može se preuzeti na Internet stranicama FINA-e klikom miša ovdje.

Uputa za popunjavanje i šifarnici (PDF) može se preuzeti klikom miša ovdje.
Upute za popunjavanje GFI-a financijskih institucija i šifrarnici mogu se preuzeti klikom miša ovdje.

  • Rok predaje godišnjih financijskih izvještaja za javnu objavu nije se mijenjao (30. lipnja 2017.)
  • Prema čl. 34., st. 9. Zakona o računovodstvu, matično društvo je dužno obvezu konsolidacije prijaviti Registru godišnjih financijskih izvještaja do 30. travnja tekuće godine za prethodnu. Obvezu konsolidacije moguće je prijaviti:
    a) putem aplikacije RGFI putem WEB-a (aplikacija za predaju GFI putem Interneta),
    b) u FINA-nim poslovnicama, putem obrasca (link) za prijavu obveze konsolidacije.

 

- Može Vas zanimati

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice